Cán bộ công chức

Nội dung, tài liệu ôn tập Kỳ sát hạch vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017
Ngày đăng 15/11/2017 | 04:57  | View count: 9531

Ngày 15/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017 ban hành Thông báo số 2908/TB-HĐKTSH về Nội dung, tài liệu ôn tập Kỳ sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thông báo nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017 đã được phê duyệt.

Đề nghị người dự tuyển căn cứ Danh mục mã chuyên ngành theo vị trí việc làm đã được thông báo (tại Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có kinh nghiệm 05 năm công tác), sử dụng tài liệu tại các phụ lục kèm theo Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017 để ôn tập.

Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH  

Phụ lục số 1     

Tài liệu kiến thức chung

Phụ lục số 2

Chuyên ngành SH01.1

Chuyên ngành SH01.2

Chuyên ngành SH02.1

Chuyên ngành SH02.2

Chuyên ngành SH03.1

Chuyên ngành SH03.3

Chuyên ngành SH03.4

Chuyên ngành SH03.5

Chuyên ngành SH04.1

Chuyên ngành SH05.1

Chuyên ngành SH05.2

Chuyên ngành SH05.3

Chuyên ngành SH05.4

Chuyên ngành SH06.1

Chuyên ngành SH06.2

Chuyên ngành SH07.1

Chuyên ngành SH08.1

Chuyên ngành SH08.2

Chuyên ngành SH08.3

Chuyên ngành SH09.1

Chuyên ngành SH10.1

Chuyên ngành SH10.2

Chuyên ngành SH11.1

Chuyên ngành SH11.2

Chuyên ngành SH12.1

Chuyên ngành SH13.1

Chuyên ngành SH13.2

Chuyên ngành SH14.2

Chuyên ngành SH15.1

Chuyên ngành SH16.1

Chuyên ngành SH17.1