Cán bộ công chức

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 19/01/2018 | 05:46  | View count: 10249

Ngày 17/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 128/SNV-CCVC về vieecj báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 30/BNV- ĐT ngày 04/01/2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung sau:Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017:

a. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

b. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số: BM-BCKQ/ĐTBD, BM- 07/ĐT, BM-08/ĐT, BM-09/ĐT, BM-10/ĐT, BM -11/ĐT, BM-12/Đ, BM-13/ĐT, BM-14/ĐT, BM-15/ĐT, BM-16/ĐT.

c. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thông tin liên hệ với đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu, gửi File mềm vào địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn và pdt_sonv@hanoi.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 28/01/2018 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ.     

Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và yêu cầu./.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu