Cán bộ công chức

Triển khai các lớp ĐTBD theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.
Ngày đăng 05/06/2018 | 09:52  | View count: 1362

Ngày 5/6/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1199/SNV-CCVC về việc triển khai các lớp ĐTBD theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án 2315), đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ về thời gian;

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai Đề án 2315, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị được giao chủ trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện một số nội dung sau:

1. Về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí thực hiện các lớp

Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Quyết định 2315/QĐ-UBND, các đơn vị rà soát nội dung, chi tiêu, thời gian, kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng chủ trì trong cả giai đoạn, cụ thể:

- Các lớp được giao năm 2017 chưa thực hiện, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân kỳ thực hiện theo các năm từ 2018 - 2020;

- Cân đối khả năng thực hiện các lớp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, không thực hiện hoặc đề nghị chuyển đổi đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp (nếu có) đối với các nội dung, chỉ tiêu ĐTBD chưa phù hợp và dự toán kinh phí tạm tính theo Đề án chưa đáp ứng được thực tế.

- Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh, yêu cầu các đơn vị giải trình làm rõ theo từng nội dung.

2. Về xây dựng nội dung, chương trình

Trên cơ sở chỉ tiêu các lớp ĐTBD được giao, đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, chuyên gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu ĐTBD gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Nội dung đề nghị gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung chương trình trong đó làm rõ các nội dung theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng (kèm theo nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chi tiết);

+ Biên bản họp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu, các bộ chuyên ngành, nhà khoa học, chuyên gia.... về xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bồi dưỡng;

+ Đối với các lớp đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài: Ngoài việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo chi tiết, các cơ quan, đơn vị cần làm rõ các yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu, học tập tại nước ngoài và đề xuất được việc áp dụng thực hiện vào các nhiệm vụ cụ thể, thực tế của đơn vị và Thành phố.

3. Về đào tạo công chức nguồn

- Lớp nguồn Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã:

Ngoài những nội dung tại Mục (1), (2), đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô, rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế, xác định nhu cầu đào tạo, tuyển dụng đối với lớp đào tạo nguồn Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

- Lớp nguồn Trưởng công an xã:

Đề nghị Công an Thành phố nghiên cứu, việc tổ chức lớp nguồn Trưởng Công an xã còn phù hợp nếu bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố đối với việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Văn bản đề nghị, biểu rà soát đề nghị gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 18/6/2018 (qua phòng Công chức, viên chức) và địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đ/c Phùng Tiến Hiệp, điện thoại 0903257584.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tải biểu mẫu