Cán bộ công chức

Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 17/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 341
Ngày 16/12/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013 ban hành văn bản số 2961/HĐTD-SNV về việc thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn viết kiến thức chung và viết chuyên...

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2013

Ngày đăng 09/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 317
Ngày 09/12, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2888/SNV-VP về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2013

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 09/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 473
Ngày 26/11/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số   7153/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2013

Ngày đăng 06/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 343
Ngày 05/12/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2874/HD-SNV về việc tổ chức, thực hiện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Thông báo tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 06/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 452
Ngày 05/12/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2873/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013.

Quyết định xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy thi đối với thí sinh và danh sách thí sinh vi phạm quy chế bị trừ điểm

Ngày đăng 22/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 434
Ngày 20/11, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố năm 2013 ban hành quyết định số 7915/QĐ-HĐTD về việc xử   lý vi phạm Quy chế, Nội quy thi đối với thí sinh và danh sách thí sinh vi phạm...

Thông báo danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 20/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 527
Ngày 06/11/2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 4020/TB-SNV về danh sách sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011 –...

Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 19/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 338
Ngày 19/11/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2700/TB-HĐTD về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2013.

CV số 2626/SNV-ĐTBDTD của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 333
V/v hoàn thiện hồ sơ và đăng ký số lượng, danh sách cử CBCC dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp năm 2013

Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức kiểm tra sát hạch thí sinh tuyển đặc cách vào công chức

Ngày đăng 06/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 456
Ngày 05/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2512/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch thí sinh tuyển đặc cách vào công chức