Cán bộ công chức

Thông báo số 347/HD-SNV ngày 29/3/2010

Ngày đăng 30/03/2010 | 12:00 AM  | View count: 690
Hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2010

Công văn số 160/SNV-ĐTBD&QLCBCC về việc đăng ký tuyển dụng mới công chức, viên chức năm 2010

Ngày đăng 24/02/2010 | 12:00 AM  | View count: 666
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành; quy định của UBND Thành phố về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán...

Kết quả thi tuyển công chức dự bị đợt 2 năm 2007

Ngày đăng 12/11/2009 | 12:00 AM  | View count: 510
Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị Thành phố Hà Nội thông báo điểm thi tuyển công chức dự bị đợt 2 đối với Thanh tra giao thông công chính và Quản lý thị trường năm 2007; Nhận đơn phúc khảo của...

07/2007/TT-BNV. Thông tư của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 11/11/2009 | 12:00 AM  | View count: 480
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP  ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính...

2585/QĐ-UB. Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Ưu đãi, Khuyến khích và Đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/07/2009 | 12:00 AM  | View count: 533
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ký Quyết định số 2585/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2007,bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội kiêm chức Giám đốc Quỹ Ưu đãi,...

35/2005/NĐ-CP. Nghị định của Chính phủ Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Ngày đăng 28/07/2009 | 12:00 AM  | View count: 496
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính...