Cán bộ công chức

Thông báo về việc kiểm tra danh sách thí sinh và địa điểm, thời gian thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 23/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 521
Thực hiện Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường...

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành

Ngày đăng 20/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 529
Căn cứ Quyết định số 5391/QĐ- UBND ngày 01/11/2010 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và công chức...

Đính chính tài liệu ôn tập thi công chức hành chính năm 2010 - môn kiến thức chung của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 20/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 578
Phần trích Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay Điều 137 bằng nội dung Hiến pháp sửa đổi năm 2001, cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức làm việc tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 16/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 527
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 08/11/2010, Sở Nội vụ đã thông báo công khai tại Trụ sở 18B Lê Thánh Tông và 03 đơn vị trực thuộc Sở chỉ tiêu,...

Nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2010

Ngày đăng 16/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 570
Nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2010 (môn Kiến thức chung, Tin học văn phòng, tiếng Anh) và nội dung ôn tập các môn chuyên ngành của các sở, ban, ngành, quận, huyện,...

Quyết định số 6005/QĐ-HĐTD ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 525
Về việc phê duyệt số lượng đề thi chính thức các môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tuyển công chức hành chính năm 2010

Hướng dẫn số 1893/HD-HĐTD ngày 14 tháng 12 năm 2010 về ôn tập các môn thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 07/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 533
Thực hiện căn cứ Quyết định 5391/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2010 thuộc thành phố Hà Nội; Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND quận,...

Công văn số 1754/SNV-ĐTBD ngày 24/11/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức điều tra khảo sát thực trạng Đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

Ngày đăng 25/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 581
Để có thông tin số liệu xây dựng báo cáo UBND Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, làm cơ sở xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công...

Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính năm 2010

Ngày đăng 16/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 496
Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức làm công tác Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường...

Hướng dẫn thu nhận hồ sơ và lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 11/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 587
Thực hiện Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các quận, huyện, thị xã thuộc...