văn bản cải cách hành chính

Quyết định 1819/QĐ-TTg Phê duyvệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 22/07/2016 | 08:45

Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1819/QĐ-TTg Phê duyvệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tải nội dung Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ