Hoạt động chuyên đề

Hướng dẫn sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách đối với lái xe khi thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
Ngày đăng 12/04/2017 | 04:59  | View count: 1513

Ngày 12/4/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 835/SNV-CCVC về việc hướng dẫn sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách đối với lái xe khi thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung có trách nhiệm thống kê danh sách số lượng nhân viên lái xe, phân nhóm theo điều kiện thực tế và nguyện vọng từng người (có biểu kèm theo).

- Số nhân viên lái xe được điều chuyển theo xe sang đơn vị mới (theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND Thành phố):

+ Các cơ quan, đơn vị bàn giao xe rà soát hồ sơ, chốt sổ Bảo hiểm xã hội và quyết định điều chuyển nhân viên lái xe về đơn vị tiếp nhận xe;

+ Cơ quan, đơn vị tiếp nhận xe có trách nhiệm quyết định tiếp nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền tiếp nhận nhân viên lái xe theo quy định.

- Số nhân viên lái xe có nguyện vọng, thuộc đối tượng sắp xếp nghỉ việc theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế:

+ Cơ quan, đơn vị hoàn thiện danh sách, hồ sơ, dự toán kinh phí tri trả cho đối tượng nghỉ (thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 2086/SNV-QLSN ngày 11/9/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ);

+ Thời gian gửi hồ sơ về sở Nội vụ trước ngày 20/4/2017 (đối với những trường hợp nghỉ trong thời gian 06 tháng cuối năm 2017) để tổng hợp trình UBND Thành phố, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định.

- Số nhân viên lái xe có nguyện vọng ở lại công tác tại cơ quan, đơn vị cũ: đơn vị thực hiện việc rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân viên lái xe này sang công việc khác phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị. Những trường hợp không bố trí được đề nghị lập danh sách gửi Sở Nội vụ, lập phương án báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Sau khi bố trí, sắp xếp số lượng lái xe, các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2017.