Hoạt động chuyên đề

Đánh giá công chức, viên chức các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017
Ngày đăng 15/05/2017 | 04:56  | View count: 4022

Ngày 10/5/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1105/SNV-CCVC về việc Đánh giá công chức, viên chức các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017.

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/1015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Để việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục  công lập trực thuộc UBND Thành phố, thuộc Sở, UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo tiến độ quy định, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố:

- Triển khai đánh giá, phân loại đối với công chức (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập) viên chức, lao động hợp đồng (Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ) theo Hướng dẫn số 2733/HD-SNV ngày 08/11/2016 của Sở Nội vụ về việc Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Lưu ý; Việc đánh giá viên chức lãnh đạo, quản lý (Phó Hiệu trưởng) của đơn vị sự nghiệp công lập được phân cấp cho người đứng đầu đơn vị (thực hiện theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố).

- Gửi báo cáo bằng kết quả đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng (theo biểu mẫu gửi kèm) và file mềm qua địa chỉ email pdt_sonv@hanoi.gov.vn về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở Giáo dục –Đào tạo công lập trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết./.

Tải Nôi dung Công văn

Tải các biểu mẫu đính kèm