Hoạt động chuyên đề

Báo cáo tình hình thực hiện KH biên chế năm 2017 và xây dựng KH biên chế HC-SN năm 2018
Ngày đăng 07/06/2017 | 08:49  | View count: 10570

Ngày 5/6/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1401/SNV-TCBC về việc báo cáo tình hình thực hiện KH biên chế năm 2017 và xây dựng KH biên chế HC-SN năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Văn bản số 2768/BNV-TCBC ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018;

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 của ngành mình, cấp mình theo các nội dung như sau:

1. Báo cáo theo Đề cương kết quả sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2017 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018.

2. Các biểu mẫu kèm theo báo cáo, gồm:

- Biểu số 01: Báo cáo danh sách và tiền lương công chức, viên chức.

- Biểu số 02: Kế hoạch biên chế hành chính năm 2018;

- Biểu số 03: Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018;

- Biểu số 04: Danh sách và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ kinh phí thường xuyên;

- Biểu số 05: Tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật;

- Biểu số 06: Tổng hợp danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập .

- Biểu X1: Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (dành riêng cho khối quận, huyện, thị xã)

- Ngoài các biểu mẫu nêu trên các đơn vị sau báo cáo thêm các mẫu biểu kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục:

+ UBND quận, huyện, thị xã: Biểu GD1.TH, GD3.THPT,TTGDTX, GD4.THCS, GD5.THCS, GD6.TH, GD7.TH, GD8.MN, GD9.MN.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: GD3.THPT,TTGDTX, GD4.THCS, GD5.TH, GD6.MN.

+ Sở Lao động Thương binh và xã hội: Biểu GD2.ĐH,CĐ,TC.

+ Sở Văn hóa và Thể thao: Biểu GD1.TH, GD3.THPT,TTGDTX, GD4.THCS, GD7.TH.

+ Các trường Đại học, Cao đẳng: Biểu GD2.ĐH, CĐ,TC.

 (Ghi chú: Các mẫu biểu được gửi vào hòm thư điện tử của các đơn vị. Chi tiết liên hệ đồng chí: Nguyễn Dương Chung, chuyên viên phòng Tổ chức, Biên chế, số điện thoại: 0988085795).

3. Các tài liệu liên quan khác nếu có, gồm:

- Các Văn bản về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

- Các Văn bản về định mức biên chế, vị trí việc làm.

- Phụ lục giải trình lý do tăng, giảm biên chế.

- Văn bản khác liên quan.

Báo cáo của đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2017 theo địa chỉ: Số 18b, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và gửi file mềm vào địa chỉ email: qlsn_sonv@hanoi.gov.vn. (riêng Biểu X1: Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã gửi file mềm vào địa chỉ email: xdcq_sonv@hanoi.gov.vn)

Trên đây là yêu cầu nội dung báo cáo về kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đúng hạn để Sở Nội vụ kịp tổng hợp trình UBND Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ, quá thời hạn nêu trên coi như các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu.

Tải các biểu mẫu