Hoạt động chuyên đề

Thông báo triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng ngạch công chức
Ngày đăng 23/07/2018 | 04:00  | View count: 2017

Ngày 20/7, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1588/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch công chức. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng như sau:

  1. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên: 02 lớp (CV1 và CV2)

Thời gian học: 03 ngày/tuần.

2. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính: 02 lớp (CVC1 và CVC2)

Thời gian học: 02 ngày/tuần.

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông

(địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội).

Các lớp khai giảng vào 8h30 ngày 30/7/2018 (thứ Hai) tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

 Học viên được hưởng kinh phí đào tạo từ ngân sách Thành phố theo quy định.

Kinh phí đi lại, lưu trú (nếu có) và các chi phí khác liên quan do cơ quan sử dụng CBCCVC chi trả theo quy định hiện hành.

Danh sách học viên, thời gian khai giảng, lịch học, địa điểm học các lớp đính kèm Thông báo này được đăng tại Website của Sở Nội vụ địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn và gửi vào hộp thư công vụ của các đơn vị.

Đề nghị cơ quan, đơn vị ra Quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để học viên tham dự lớp đầy đủ, thực hiện tốt quy chế học tập và phối hợp quản lý học viên trong toàn khóa học.

Học viên đến khai giảng lớp bồi dưỡng đề nghị nộp Quyết định cử đi học của cơ quan cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Chuyên viên phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Nội, điện thoại 0903257584.

Danh sách các lớp bồi dưỡng ngạch công chức