Hoạt động chuyên đề

Phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên
Ngày đăng 21/03/2019 | 03:21  | View count: 1026

Ngày 7/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công cức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2018.

UBND Thành phố phê duyệt danh sách 206 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên thành phố Hà Nội.

Giao Hội đồng thi nâng ngạch rà soát thông tin trích nganh của công chức dự thi trwocs ngày thi và tham mưu tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên theo đúng các quy định của pháp  luật.

Quyết định số 1075/QĐ-UBND 

Hà Nội: Xây dựng cổng thông tin tiếp nhận ý kiến của người dân
Ngày đăng 20/03/2019 | 09:55  | View count: 228

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều nhiệm vụ đang được thành phố triển khai nhằm “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Một trong những nội dung trọng tâm thành phố Hà Nội đang triển khai là hết quý III/2019 hoàn thiện Dự án "Xây dựng Hệ thống Họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố - giai đoạn 3" kết nối liên thông giữa Văn phòng Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố với 55 điểm cầu các Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ngành và 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

            Trong quý II/2019, nhiều nội dung sẽ được Hà Nội hoàn thành là: Xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ảnh của người dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7/2019; tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 xong trong quý II/2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Kiểm tra sắp xếp lại đề án vị trí việc làm tại các phòng, ban tiến hành thu gọn thành một đầu mối theo tinh thần “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, cải cách hành chính giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã…

Nguồn: baochinhphu.vn

Hà Nội: Sẽ áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm
Ngày đăng 20/03/2019 | 09:08  | View count: 226

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021 là áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý theo quy định của Nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp của thành phố và từng bước có sự gia tăng phù họp với nguồn lực tài chính của thành phố gắn với sắp xếp tố chức bộ máy, tinh giản biên chế và đối mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Đến năm 2025, thực hiện bằng được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách thành phố; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2030, thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách thành phố; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp…

Nguồn: baochinhphu.vn