Hoạt động chuyên đề

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:39  | View count: 1151

Ngày 17/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố là Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2018 của các Sở, cơ quan ngang Sở (gọi tắt là Sở) và UBND các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là Huyện); Thẩm định điểm tự chấm của các Sở, các Huyện và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC đối với từng Sở, từng Huyện; Xem xét kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các Sở, các Huyện; Trình UBND Thành phố phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, các Huyện.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, kết quả thẩm định có giá trị khi từ 2/3 số thành viên Hội đồng dự họp tán thành. Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Hình thức biểu quyết tại cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Nội vụ, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng, ký trình UBND Thành phố kết quả thẩm định của Hội đồng sau khi xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Giám đốc Sở Nội vụ sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực và nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng; ký Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có ý kiến, đề xuât, kiến nghị cụ thể về các vấn đề trong tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở, các Huyện, ủy viên Hội đồng được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí phục vụ hoạt động thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các Sở và các Huyện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố bố trí cho nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC năm 2018 của Sở nội vụ và các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện rà soát tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:29  | View count: 1172

Ngày 17/9/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2107/SNV-TCPCP &CTTN về việc hướng dẫn thực hiện rà soát tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 4124/ UBND-SNV ngày 06/9/2018 về việc thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các hội trên phạm vi Thành phố. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã triển khai rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội thuộc trách nhiệm QLNN về lĩnh vực và địa bàn tính đến thời điểm 31/8/2018. Báo cáo, đánh giá tình hình tố chức và hoạt động của các hội theo những nội dung sau: Tổng số hội, số lượng hội viên; Công tác hỗ trợ, phối hợp của cơ quan QLNN với các tổ chức hội; Kết quả hoạt động của các tổ chức hội: Công tác tổ chức bộ máy, phát triển hội viên; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác phối hợp, hỗ trợ hội viên, tổ chức thuộc hội ... Đánh giá, nhận xét hoạt động của các tổ chức hội.

Đối chiếu quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND Thành phố quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và kết quả rà soát tổ chức, hoạt động của hội để xác định: các hội chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; các hội không hoạt động, không liên hệ được; đề xuất việc xử lý vi phạm về thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định, đề xuất việc giải thể, sáp nhập hội.

Yêu cầu các hội đến hoặc quá thời hạn chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kế hoạch tổ chức đại hội theo quy định (gửi Sở Nội vụ, Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính đối với những hội hoạt động phạm vi Thành phố; gửi UBND quận, huyện, thị xã đối với hội hoạt động phạm vi quận, huyện, thị xã).

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với một số sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã để triển khai việc rà soát các tổ chức hội. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị tài liệu, bố trí thời gian, phân công cán bộ, công chức thực hiện. Báo cáo và phụ lục gửi về Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2018.

Tải Công văn và phụ lục kèm theo

 

Kế hoạch sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 17/09/2018 | 10:02  | View count: 1379

Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Nội dung sơ kết gồm: Đánh giá khái quát tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị, cụ thể: Việc tổ chức quán triệt Kế hoạch số 158/KH-UBND; Việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa Kế hoạch số 158/KH-UBND để triển khai thực hiện ở cấp mình và các đơn vị trực thuộc; Việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC (nêu có) tại các cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung sơ kết 7 chuyên đề, gồm:

Chuyên đề 1 (Sở Nội vụ): Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong thời gian qua của UBND Thành phố và các cấp, các ngành; công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Chuyên đề 2 (Sở Tư pháp): Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cải cách thể chế, trọng tâm là công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; đánh giá tác động của cơ chế, chính sách đã đề xuất với Trung ương và cơ chế, chính sách được quy định trong Luật Thủ đô đối với việc xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô.

Chuyên đề 3 (Văn phòng UBND Thành phố): Đánh giá công tác kiểm soát TTHC, việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố gắn với kết quả thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Chuyên đề 4 (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Đánh giá kết quả triển khại thực hiện phân cấp quản lý trong thời gian qua trên địa bàn Thành phố; việc đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là ƯBND các xã, phường, thị trấn.

Chuyên đề 5 (Sở Tài chính): Đánh giá kết quả thực hiện cải cách tài chính công (trọng tâm là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần).

Chuyên đề 6 (Sở Khoa học và Công nghệ): Đánh giá kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố (tập trung đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu); việc chuyển đổi thực hiện theo ISO 9001:2015; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điện tử hóa các quy trình ISO.

Chuyên đề 7 (Sở Thông tin và Truyền thông): Đánh giá kết quả thưc hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa ban Thành phố (tập trung đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm).

UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả sơ kết về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 20/9/2018. Việc tổ chức sơ kết được triển khai thực hiện với các hoạt động, hình thức phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các Sở, ban, ngành được phân công xây dựng báo cáo chuyên đề ngoài gửi báo cáo sơ kết của cơ quan, đơn vị, đồng thời, gửi báo cáo chuyên đề về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 20/9/2018.

 Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết trình UBND Thành phố trước ngày 10/10/2018./.

Tải Kế hoạch số 177/KH-UBND của UBND Thành phố

Đề cương sơ kết công tác CCHC