Hoạt động chuyên đề

Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018
Ngày đăng 10/04/2018 | 09:05  | View count: 3792

Ngày 9/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 715/SNV-CCVC về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2018, gồm:

1. Các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức.

Hồ sơ đăng ký gồm:

 - Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương (gần nhất) của người được cử đi học.

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch thấp hơn là điều kiện đăng ký chương trình bồi dưỡng ngạch cao hơn liền kề (ví dụ: đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương, hồ sơ cần nộp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, hồ sơ cần nộp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương).

- Về giá trị thay thế: Bằng tốt nghiệp đại học ngành Hành chính học, thạc sỹ Quản lý hành chính công, tiến sỹ Quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính; Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

2. Các lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý: Công chức lãnh đạo cấp phòng chưa qua đào tạo bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý; Công chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng.

3. Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức hành chính: Công chức làm công tác tổ chức cán bộ tại các sở ngành, quận huyện

4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC do Thành phố chi trả.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng.

Công văn đăng ký các lớp bồi dưỡng và danh sách (theo mẫu gửi kèm) đề nghị gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ email: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn thời gian chậm nhất vào ngày 15/4/2018 để tổng hợp và tổ chức thực hiện. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không đăng ký coi như không có nhu cầu ./.

Nội dung Công văn 715/SNV-CCVC

Tải mẫu biểu (Đăng ký theo biểu 1, biểu 2)

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III
Ngày đăng 06/04/2018 | 02:32  | View count: 5031

Ngày 2/4/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 430/QĐ-SNV về việc Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2017

Theo đó, Sở Nội vụ công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III thành phổ Hà Nội năm 2017 đối với 868 viên chức, như sau:

1. Số lượng đạt các điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III là 862 viên chức, trong đó:

Từ Y sĩ lên Bác sĩ hạng III: 89 viên chức;

Từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III: 518 viên chức; Từ Kỹ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III: 74 viên chức;

Từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III: 67 viên chức;

Từ Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III: 46 viên chức;

Từ Điều dưỡng hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Dược hạng IV lên Y tế công cộng hạng III: 68 viên chức.

2. Số lượng không đạt các điều kiện, tiêu chuẩn, không được thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III là 06 viên chức, trong đó:

Từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng ITT: 01 viên chức;

Từ Kỳ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạngdll: 04 viên chức;

Từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III: 01 viên chức.

Danh sách cụ thể tại 07 Phụ lục kèm theo

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III và xếp lương viên chức đạt các điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng theo đúng quy định của pháp luật./.

Tải Quyết định và phụ lục

Tài liệu phục vụ Hội thảo góp ý mẫu Báo cáo CCHC định kỳ đối với các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 06/04/2018 | 09:07  | View count: 805

Tài liệu phục vụ Hội thảo ngày 13/4/2018 theo Giấy mời số 21/GM-SNV ngày 05/4/2018 của Sở Nội vụ Hà Nội

Tải Mẫu báo cáo file excel

Tải các tài liệu file pdf