Hoạt động chuyên đề

Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018
Ngày đăng 21/06/2018 | 08:10  | View count: 850

Ngày 22/6/2016 (thứ 6), UBND Thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Bôi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội.

Tham dự khóa bồi dưỡng có 87 học viên (theo danh sách kèm theo).

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã thông báo đến các đồng chí trong danh sách cử đi học tham dự khóa học đầy đủ.

Quyết định triệu tập học viên sẽ gửi trực tiếp tại lớp học.

Danh sách học viên

Giấy mời

Quyết định 2881/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Quyết định 2882/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Góp ý Khung chỉ số Cải cách hành chính cấp xã lần 2
Ngày đăng 11/06/2018 | 08:58  | View count: 470

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 7242/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội, Tổ Công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) đã dự thảo Khung Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại Hội thảo, Tổ Công tác đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Khung Chỉ số CCHC cấp xã.

Để hoàn thiện Khung Chỉ số CCHC cấp xã trước khi trình UBND Thành phố ban hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản (theo đề cương góp ý tại Phụ lục kèm theo)đối với dự thảoKhung Chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng Khung Chỉ số, Tổ công tác dự kiến sẽ thực hiện chấm thử nghiệm tại một số quận, huyện, thị xã trước khi hoàn thiện trình UBND Thành phố. Các đơn vị có nhu cầu tham gia chấm thử nghiệm, đề nghị gửi công văn về Sở Nội vụ để đăng ký.

Đề xuất tham gia thử nghiệm và góp ý gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính, email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 16/6/2018 để tổng hợp./.

Dự thảo Khung chỉ số CCHC cấp xã

Dự thảo Tiêu chí điều tra XHH

Đề cương góp ý

Triển khai các lớp ĐTBD theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.
Ngày đăng 05/06/2018 | 09:52  | View count: 552

Ngày 5/6/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1199/SNV-CCVC về việc triển khai các lớp ĐTBD theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án 2315), đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ về thời gian;

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai Đề án 2315, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị được giao chủ trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện một số nội dung sau:

1. Về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí thực hiện các lớp

Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Quyết định 2315/QĐ-UBND, các đơn vị rà soát nội dung, chi tiêu, thời gian, kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng chủ trì trong cả giai đoạn, cụ thể:

- Các lớp được giao năm 2017 chưa thực hiện, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân kỳ thực hiện theo các năm từ 2018 - 2020;

- Cân đối khả năng thực hiện các lớp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, không thực hiện hoặc đề nghị chuyển đổi đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp (nếu có) đối với các nội dung, chỉ tiêu ĐTBD chưa phù hợp và dự toán kinh phí tạm tính theo Đề án chưa đáp ứng được thực tế.

- Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh, yêu cầu các đơn vị giải trình làm rõ theo từng nội dung.

2. Về xây dựng nội dung, chương trình

Trên cơ sở chỉ tiêu các lớp ĐTBD được giao, đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, chuyên gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu ĐTBD gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Nội dung đề nghị gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung chương trình trong đó làm rõ các nội dung theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng (kèm theo nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chi tiết);

+ Biên bản họp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu, các bộ chuyên ngành, nhà khoa học, chuyên gia.... về xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bồi dưỡng;

+ Đối với các lớp đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài: Ngoài việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo chi tiết, các cơ quan, đơn vị cần làm rõ các yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu, học tập tại nước ngoài và đề xuất được việc áp dụng thực hiện vào các nhiệm vụ cụ thể, thực tế của đơn vị và Thành phố.

3. Về đào tạo công chức nguồn

- Lớp nguồn Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã:

Ngoài những nội dung tại Mục (1), (2), đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô, rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế, xác định nhu cầu đào tạo, tuyển dụng đối với lớp đào tạo nguồn Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

- Lớp nguồn Trưởng công an xã:

Đề nghị Công an Thành phố nghiên cứu, việc tổ chức lớp nguồn Trưởng Công an xã còn phù hợp nếu bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố đối với việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Văn bản đề nghị, biểu rà soát đề nghị gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 18/6/2018 (qua phòng Công chức, viên chức) và địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đ/c Phùng Tiến Hiệp, điện thoại 0903257584.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tải biểu mẫu