Hoạt động chuyên đề

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về với Hội, Quỹ năm 2017
Ngày đăng 08/12/2017 | 10:08  | View count: 1420

Ngày 7/12, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội, quỹ năm 2017 cho 150 cán bộ làm công tác quản lý tại các sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện quy trình quản lý từ khâu tiếp nhận đề xuất, hồ sơ của tổ chức, công dân đến công tác thụ lý giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động, quản lý hội, quỹ theo phạm vi, thẩm quyền. Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã tập huấn về các kỹ năng, nghiệp vụ thẩm định hồ sơ về đối với các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện...

Tại Hội nghị các đại biểu đã trực tiếp thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý hội, quỹ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm tình huống liên quan, như: Kỹ năng tiếp đón công dân, tổ chức đến liên hệ về hội, quỹ; Tiếp nhận vụ việc liên quan đến tổ chức hội, quỹ; Cho ý kiến các cơ quan khác về tổ chức hội, quỹ; Quy trình cho phép đại hội; Công tác thanh tra, kiểm tra; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hội, quỹ... Các đại cũng đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý cũng như các khó khăn trong hoạt động Hội đang gặp phải. Đồng thời các đại biểu có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện để các hội tăng cường vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phản biện xã hội, thu hút hỗ trợ hội viên và là cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao dịch vụ công.

Hội nghị tập huấn, đã góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác quản lý hội, quỹ cho cán bộ, công chức ngành Nội vụ Thành phố qua đó hiệu quả thực thi nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ; hiệu quả hoạt động và giá trị đóng góp của các tổ chức hội, quỹ cho xã hội tiếp tục được nâng cao.

Hướng dẫn đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã
Ngày đăng 07/12/2017 | 05:31  | View count: 7076

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3077/SNV-CCHC về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”, Sở Nội vụ hướng dẫn Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở định kỳ cuối năm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn theo ngành dọc trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là cấp huyện); Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hàng quý đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) như sau:

1. Mục đích, phạm vi, đối tượng được đánh giá, thẩm quyền đánh giá

a)     Mục đích

- Nhấn mạnh tính năng động, quyết đoán, tinh thần tự chịu trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện), Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu.

- Cung cấp thông tin để cấp ủy các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiểm (bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại), miễm nhiệm, điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức theo thẩm quyền.  

 - Là cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng chuyên đề (thuộc chức năng, nhiệm vụ QLNN theo ngành, lĩnh vực của các Sở, cơ quan ngang Sở) cho các tập thể và cá nhân.  

b)  Phạm vi, đối tượng được đánh giá

Đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện (được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ); Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Thẩm quyền đánh giá

- Giám đốc các Sở, cơ quan ngang Sở đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện (theo ngành, lĩnh vực Sở chỉ đạo, phụ trách).

- Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá các Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

 2. Nguyên tắc và nội dung đánh giá

a. Nguyên tắc đánh giá

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị mà người được đánh giá được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách; thông qua các tiêu chí cụ thể, được lượng hóa bằng điểm số.

- Đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị; phát huy vai trò và trách nhiệm người đứng đầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

- Kết quả đánh giá là kênh thông tin tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

b. Nội dung đánh giá

- Chất lượng, tiến độ thực hiện các văn bản tham mưu của Phòng; kết quả chỉ đạo, điều hành trong triển khai các nhiệm vụ của UBND cấp xã theo yêu cầu  của UBND Thành phố, hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, Chương trình công tác, Chỉ thị, Kết luận của cấp ủy, UBND cấp huyện và lãnh đạo cấp huyện.

- Tính chủ động, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý đơn vị giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

- Việc thực hiện chế độ hội họp; thông tin, báo cáo của đơn vị.

- Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, tồn tại của đơn vị, công chức trực tiếp do mình phụ trách, quản lý.

3. Đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện

- Đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện được xác định trên các nội dung và tiêu chí cụ thể tại  Phụ lục 1, Phụ lục 2. Thang điểm đánh giá là 100.

- Phương pháp đánh giá:

+ Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2.

+ Điểm tự đánh giá của Trưởng phòng chuyên môn; đánh giá của Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách khối, lĩnh vực được Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

- Tính điểm đánh giá

+ Điểm đạt được là Tổng điểm được Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá (công nhận hoặc điều chỉnh điểm tự đánh giá của Trưởng phòng; điểm đánh giá của Phó Chủ tịch UBND cấp huyện) và điểm của Giám đốc Sở chuyên ngành (trường hợp đánh giá cuối năm).

+ Trường hợp Phòng chuyên môn cấp huyện thuộc sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của 02 Sở chuyên ngành trở lên, thì điểm đánh giá là điểm trung bình cộng của Giám đốc các Sở chuyên ngành.

4. Đánh giá Chủ tịch UBND cấp xã

- Đánh giá Chủ tịch UBND cấp xã được xác định trên các nội dung, tiêu chí quy định cụ thể tại  Phụ lục 3. Thang điểm đánh giá là 100.

- Phương pháp đánh giá

+ Chủ tịch UBND cấp xã tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Phụ lục 3.

+ Điểm tự đánh giá của Chủ tịch UBND cấp xã; đánh giá của Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách khối, lĩnh vực được Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

- Tính điểm đánh giá

+ Điểm đạt được là điểm được Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá (công nhận hoặc điều chỉnh điểm tự đánh giá của Trưởng phòng; điểm đánh giá của Phó Chủ tịch UBND cấp huyện).

+ Trường hợp có từ 02 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên đánh giá thì điểm đánh giá là điểm trung bình cộng của các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

5. Khung  đánh giá, xếp loại

a)  Loại A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: từ 90 điểm trở lên.

b) Loại B: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: từ  80 điểm đến dưới  90 điểm.

c) Loại C: Hoàn thành nhiệm vụ: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.

d Loại D: Không hoàn thành nhiệm vụ: dưới 70 điểm.

Trường hợp Không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, xếp loại.

6. Quy trình tổ chức đánh giá

6.1.  Đối với các quận, huyện, thị xã

a) Đánh giá, xếp loại hàng quý (Quý 1, Quý 2, Quý 3):

- Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tự chấm điểm, đánh giá về chất lượng, hiệu quả công việc do mình phụ trách (theo Phụ lục 1) và gửi về Phòng Nội vụ (hoặc Tổ giúp việc do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập)  chậm nhất ngày 15 của tháng cuối Quý để tổng hợp.

-  Phòng Nội vụ (hoặc Tổ giúp việc) có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND cấp huyện rà soát, thẩm định việc tự chấm điểm, đánh giá của các Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã; Tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm của các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách ngành, lĩnh vực.

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, đánh giá toàn diện chất lượng, hiệu quả công việc (theo chức trách, nhiêm vụ được giao) của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

- Chậm nhất  ngày 30 của tháng cuối Quý, Chủ tịch UBND cấp huyện gửi kết quả đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp  xã về Ban Tổ chức quận, huyện, thị ủy (để theo dõi) và Sở Nội vụ (để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố).

b) Đánh giá, xếp loại hàng năm

- Chậm nhất ngày 10 tháng 12 hàng năm, Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tự chấm điểm, đánh giá về chất lượng, hiệu quả công việc do mình phụ trách (theo Phụ lục 2); gửi về Phòng Nội vụ (hoặc Tổ giúp việc do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập) để tổng hợp, xin ý kiến đánh giá, nhận xét của các Phó Chủ tịch cấp huyện phụ trách ngành, lĩnh vực.

- Chậm nhất ngày 12 tháng 12 hàng năm Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị các Sở chuyên ngành đánh giá, chấm điểm đối với Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện ( theo Phụ lục 4).

- Phòng Nội vụ (Tổ giúp việc) có nhiệm vụ:

 + Giúp Chủ tịch UBND cấp huyện rà soát, thẩm định việc tự chấm điểm, đánh giá của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

+ Tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm của các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách ngành, lĩnh vực.

+ Tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá, chấm điểm của các Sở chuyên ngành đối với các Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện.

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, đánh giá toàn diện chất lượng, hiệu quả công việc (theo chức trách, nhiêm vụ được giao) của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Chậm nhất ngày 30 tháng 12 hàng năm, Chủ tịch UBND cấp huyện gửi kết quả đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp  xã về Ban Tổ chức quận, huyện, thị ủy (để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy) và Sở Nội vụ (để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố).

6.2. Đối với các Sở, cơ quan ngang Sở

- Chậm nhất ngày 12 tháng 12 hàng năm , Chủ tịch UBND cấp huyện gửi văn bản đề nghị các Sở chuyên ngành đánh giá, chấm điểm đối với Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện ( theo Phụ lục 4).

- Chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở gửi văn bản nhận xét, đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện về Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Giám đốc Sở quyết định thành lập Tổ giúp việc (Văn phòng Sở hoặc Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Phòng Tổ chức - hành chính hoặc Phòng chuyên môn trực tiếp theo dõi lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng chuyên môn cấp huyện) có nhiệm vụ:

+ Tham mưu Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở (phụ trách các công việc, lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng chuyên môn cấp huyện) thẩm định, đánh giá kết quả tự đánh giá của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện.  

+ Tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá, chấm điểm của các Phòng chuyên môn thuộc Sở (sau khi có xác nhận của Phó Giám đốc Sở phụ trách) để báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện.

7. Tổ chức triển khai việc đánh giá, chấm điểm Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Sở chuyên ngành, Giám đốc các Sở có thể xác định cụ thể, chi tiết hóa các nội dung trong các tiêu chí thành phần cho phù hợp với đặc thù, tính chất của ngành, lĩnh vực quản lý (nhưng không điều chỉnh tên gọi, tổng điểm được xác định cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo Hướng dẫn này).

- Báo cáo tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã (theo mẫu tại Phụ lục 5) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố  chậm nhất ngày 30 của tháng cuối Quý (đối với đánh giá, nhận xét hàng quý) và  ngày 30 tháng 12 hàng năm  (đối với kết quả đánh giá, nhận xét năm).

Trên đây là Hướng dẫn đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã. Đề nghị các Sở, cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo về Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết./.

Tải phụ lục 1

Tải phụ lục 2

Tải phụ lục 3

Tải phụ lục 4

Tải phụ lục 5

Tải nội dung Công văn 3077/SNV-CCHC

Kết quả sát hạch tuyển dụng viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao
Ngày đăng 01/12/2017 | 11:10  | View count: 2645

Ngày 28/11/2017, Hội đồng tuyển dụng xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 ban hành Thông báo số 168/TB-SVHTT về kết quả sát hạch tuyển dụng viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2017.

Hội đồng tuyển dụng xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTT năm 2017. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả kiểm tra sát hạch gửi đơn đề nghị phúc khảo về Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức chức năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội số 47, phố Hàng Dầu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn và thực hành năng khiếu.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 29/11/2017 đến 17h00 ngày 12/12/2017; không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận sau thời hạn trên (tính theo ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đối với đơn gửi theo đường bưu điện).

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.