Hoạt động chuyên đề

Thông báo triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội - Khóa 3, năm 2018
Ngày đăng 28/07/2018 | 10:44  | View count: 1663

Thực hiện Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội - Khóa 3 năm 2018; Sở Nội vụ thông báo tới UBND quận, huyện, thị xã và các học viên được triệu tập khóa 3 năm 2018 một số thông tin khóa học như sau:

  • K hai giảng vào 8h30, thứ Sáu ngày 03/8/2018, tại Hội trường 300 - Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội, số 9 Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (đằng sau Metro Hà Đông).

Căn cứ kế hoạch học tập, đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã bố trí người tiếp nhận bàn giao công việc, đảm bảo cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng theo đúng yêu cầu.

Đề nghị các học viên tập trung lúc 8h00 tại Hội trường 300 để làm các thủ tục nhập học theo quy định.

Danh sách học viên khóa 3 

Quyết định 3792/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Thông báo triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng ngạch công chức
Ngày đăng 23/07/2018 | 04:00  | View count: 2030

Ngày 20/7, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1588/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch công chức. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng như sau:

  1. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên: 02 lớp (CV1 và CV2)

Thời gian học: 03 ngày/tuần.

2. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính: 02 lớp (CVC1 và CVC2)

Thời gian học: 02 ngày/tuần.

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông

(địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội).

Các lớp khai giảng vào 8h30 ngày 30/7/2018 (thứ Hai) tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

 Học viên được hưởng kinh phí đào tạo từ ngân sách Thành phố theo quy định.

Kinh phí đi lại, lưu trú (nếu có) và các chi phí khác liên quan do cơ quan sử dụng CBCCVC chi trả theo quy định hiện hành.

Danh sách học viên, thời gian khai giảng, lịch học, địa điểm học các lớp đính kèm Thông báo này được đăng tại Website của Sở Nội vụ địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn và gửi vào hộp thư công vụ của các đơn vị.

Đề nghị cơ quan, đơn vị ra Quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để học viên tham dự lớp đầy đủ, thực hiện tốt quy chế học tập và phối hợp quản lý học viên trong toàn khóa học.

Học viên đến khai giảng lớp bồi dưỡng đề nghị nộp Quyết định cử đi học của cơ quan cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Chuyên viên phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Nội, điện thoại 0903257584.

Danh sách các lớp bồi dưỡng ngạch công chức

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và điều chỉnh lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính
Ngày đăng 11/07/2018 | 06:00  | View count: 2263

Ngày 6/7/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1457/TB-SNV về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017; Quyết định số 2155/QĐ-SNV về phê duyệt Danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2017; Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 1456/TB-HĐTTHVCHC về lịch hướng dẫn ôn tập và điều chỉnh lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại các văn bản kèm theo

Thông báo 1456/TB-HĐTTHVCHC

Thông báo số 1457/TB-SNV

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Quyết định số 2155/QĐ-SNV