Hoạt động chuyên đề

Điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017
Ngày đăng 04/07/2018 | 10:53  | View count: 2367

Ngày 4/7, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 2146/QĐ-HĐTTHVCHC về việc Điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính phê duyệt điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 như sau: Thay thế Phụ lục số 1b kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-HĐTTHVCHC ngày 14/6/2018 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính về việc Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 bằng Danh mục các tài liệu cần nghiên cứu, tham khảo để phục vụ thi thăng hạng viên chức hành chính

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh theo quy định.

Tải Danh mục tài liệu

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 27/06/2018 | 06:01  | View count: 3247

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính vừa ban hành Quyết định số 2031/QĐ-HĐTTHVCHC về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017 như sau:

Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên:

Môn Kiến thức chung (Phụ lục số 1a);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 2a);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3a).

Từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:

Môn Kiến thức chung (Theo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Công văn số 10/HĐTNN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức- Bộ Nội vụ, Phụ lục số 1b đính kèm Quyết định này);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 2b);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3b).

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi cho thí sinh theo quy định.

Phụ lục 1a

Phụ lục 2a

Phụ lục 3a

Phụ lục 1b

Phụ lục 2b

Phụ lục 3b

Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018
Ngày đăng 21/06/2018 | 08:10  | View count: 1724

Ngày 22/6/2016 (thứ 6), UBND Thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Bôi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội.

Tham dự khóa bồi dưỡng có 87 học viên (theo danh sách kèm theo).

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã thông báo đến các đồng chí trong danh sách cử đi học tham dự khóa học đầy đủ.

Quyết định triệu tập học viên sẽ gửi trực tiếp tại lớp học.

Danh sách học viên

Giấy mời

Quyết định 2881/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Quyết định 2882/QĐ-UBND của UBND Thành phố