Hoạt động chuyên đề

Hà Nội triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính
Ngày đăng 26/10/2017 | 03:53  | View count: 1237

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn TP

Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tố tụng hành chính nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, qua đó sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn TP Hà Nội, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Theo đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính; tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính; tổ chức biên soạn tài liệu phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về Luật Tố tụng hành chính và những văn bản liên quan.

Kế hoạch yêu cầu việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành TP; UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Luật tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng đế đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương trong tuyên truyền, phổ biến Luật tố tụng hành chính.

Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính.

Theo Kinhtedothi

Bản tin Cải cách hành chính số 36
Ngày đăng 22/10/2017 | 09:29  | View count: 1896

Bản tin Cải cách hành chính số 36 - Từ ngày 15/9/2017 đến 21/9/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 36
Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1977 - 2008
Ngày đăng 18/10/2017 | 09:36  | View count: 1738

Ngày 17/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2624/TB-SNV về việc Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1977 - 2008.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Quyết định số 4602/QĐ- UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ đang quản lý các phông tài liệu lưu trữ lịch sử của thành phố Hà Nội. Đe phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử phục vụ hoạt động của các cơ quan, tô chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu tóm tăt nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1977 đến năm 2008 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân để biết thông tin về tài liệu lưu trữ lịch sử.

Hồ sơ, tài liệu phông UBND thành phố Hà Nội được phân loại theo các khối lĩnh vực như sau:

 1. Khối Tổng hợp
 • Hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu, kế hoạch, báo cáo, phương hướng nhiệm vụ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố từng năm, từng giai đoạn; Báo cáo của các ngành, các địa phương trong Thành phố về thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tể, văn hóa, xã hội...;
 • Hồ sơ, tài liệu về ngoại vụ - lễ tân, thống kê, thi đua khen thưởng,... ;
 • Tập Chỉ thị, Quyết định, Báo cáo, Kế hoạch của UBND Thành phổ.
 1. Khối Nội chính
 • Hồ sơ, tài liệu về công tác chính quyền: tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; hồ sơ về việc triển khai quy chế dân chủ tại cơ sở...;
 • Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, giải thể, kiện toàn, củng cố chính quyền các địa phương trong Thanh phố; hồ sơ về việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan; hồ sơ về tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ....;
 • Hồ sơ, tài liệu về công tác thanh tra, tư pháp,...
 1. Khối Kinh tế
 • Hồ sơ, tài liệu về Tài chính: các hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch, quản lý tài chính, ngân sách, báo cáo thực hiện các chỉ tiêu - kế hoạch về tài chính, quản lý tài sản công....;
 • Hồ sơ, tài liệu về Ngân hàng: các hồ sơ tín dụng, tiết kiệm và quản lý tiền mặt, đầu tư cho vay vốn...;
 • Hồ sơ, tài liệu về Thương nghiệp: các hồ sơ, tài liệu về quản lý thị trường, phân phối lương thực, kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khấu...;
 • Hồ sơ, tài liệu về Nông nghiệp: báo cáo thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nông nghiệp và tình hình Hợp tác xã nông nghiệp, quản lý ruộng đất, định canh định cư, chăn nuôi, thủy lợi...;
 • Hồ sơ, tài liệu về Lâm nghiệp: trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác vận chuyển chế biến lâm sản, thanh tra lâm nghiệp...;         
 • Hồ sơ, tài liệu về Công nghiệp: sản xuất và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
 1. Khối Văn xã
 • Hồ sơ, tài liệu về Văn hóa - Thông tin: kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đặt, đổi tên các đường phố ở Hà Nội, bảo tồn, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh...;
 • Hồ sơ, tài liệu về Thể dục thể thao;
 • Hồ sơ, tài liệu về Giáo dục - Đào tạo: chương trình, kế hoạch, báo cáo phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển các trường, thực hiện thi đua trong ngành giáo dục...;
 • Hồ sơ, tài liệu về Y tế: kế hoạch, báo cáo phát triển ngành y tế, vệ sinh phòng địch bệnh;
 • Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của các hội, đoàn thể;
 • Hồ sơ, tài liệu về khoa học và công nghệ.
 • Khối Quản lý đô thị và nhà đất
 • Hồ sơ, tài liệu về Xây dựng và quản lý đất: Quy hoạch chi tiết và quản lý, kiểm tra, đánh giá thực trạng, giao, chuyển nhượng, cải tạo sửa chữa, ...các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố;     
 • Hồ sơ, tài liệu về công tác Bưu điện, giao thông vận tải, tài nguyên nước...;
 • Hồ sơ, tài liệu về các dự án như: đê Sông Hồng, đê Sông Đuống, bảo tàng Hà Nội, bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng chiến thắng B52....

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã có đầy đủ công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND thành phố Hà Nội. Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực và nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính với bộ phận Phòng đọc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, sổ 20 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đông Đa, Hà Nội (Số điện thoại: 024.32373855).

Tải Thông báo 2624/TB-SNV