Hoạt động chuyên đề

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018
Ngày đăng 25/01/2018 | 03:35  | View count: 9002

Ngày 24/1, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công vụ băm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp Thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rô quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả ”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của Thành phố: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Nội dung  kiểm tra gồm: Việc tổ chức triên khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phổ giao gắn liền với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố về: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của CBCCVC, người lao động; Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Việc tuân thủ nội qụy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 522/QĐ-ƯBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố.

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điếm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố có trách nhiệm Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ và báo cáo UBND Thành phố tình hình, kết quả kiểm tra công vụ của Thành phố định kỳ tháng, quý, năm.

Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Ngày đăng 25/01/2018 | 09:22  | View count: 2139

Ngày 19/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đông đủ đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của Sở được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. 

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Ngày đăng 25/01/2018 | 09:15  | View count: 3357

Ngày 22/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội với các nội dung sau: Danh mục vị trí việc làm; Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng... đối với viên chức và người lao động của đơn vị hàng năm. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng. Bố trí biên chế phù hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.