Hoạt động chuyên đề

Triển khai các lớp ĐTBD theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.
Ngày đăng 05/06/2018 | 09:52  | View count: 1370

Ngày 5/6/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1199/SNV-CCVC về việc triển khai các lớp ĐTBD theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án 2315), đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ về thời gian;

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai Đề án 2315, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị được giao chủ trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện một số nội dung sau:

1. Về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí thực hiện các lớp

Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Quyết định 2315/QĐ-UBND, các đơn vị rà soát nội dung, chi tiêu, thời gian, kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng chủ trì trong cả giai đoạn, cụ thể:

- Các lớp được giao năm 2017 chưa thực hiện, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân kỳ thực hiện theo các năm từ 2018 - 2020;

- Cân đối khả năng thực hiện các lớp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, không thực hiện hoặc đề nghị chuyển đổi đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp (nếu có) đối với các nội dung, chỉ tiêu ĐTBD chưa phù hợp và dự toán kinh phí tạm tính theo Đề án chưa đáp ứng được thực tế.

- Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh, yêu cầu các đơn vị giải trình làm rõ theo từng nội dung.

2. Về xây dựng nội dung, chương trình

Trên cơ sở chỉ tiêu các lớp ĐTBD được giao, đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, chuyên gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu ĐTBD gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Nội dung đề nghị gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung chương trình trong đó làm rõ các nội dung theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng (kèm theo nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chi tiết);

+ Biên bản họp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu, các bộ chuyên ngành, nhà khoa học, chuyên gia.... về xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bồi dưỡng;

+ Đối với các lớp đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài: Ngoài việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo chi tiết, các cơ quan, đơn vị cần làm rõ các yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu, học tập tại nước ngoài và đề xuất được việc áp dụng thực hiện vào các nhiệm vụ cụ thể, thực tế của đơn vị và Thành phố.

3. Về đào tạo công chức nguồn

- Lớp nguồn Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã:

Ngoài những nội dung tại Mục (1), (2), đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô, rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế, xác định nhu cầu đào tạo, tuyển dụng đối với lớp đào tạo nguồn Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

- Lớp nguồn Trưởng công an xã:

Đề nghị Công an Thành phố nghiên cứu, việc tổ chức lớp nguồn Trưởng Công an xã còn phù hợp nếu bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố đối với việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Văn bản đề nghị, biểu rà soát đề nghị gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 18/6/2018 (qua phòng Công chức, viên chức) và địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đ/c Phùng Tiến Hiệp, điện thoại 0903257584.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tải biểu mẫu

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2018
Ngày đăng 30/05/2018 | 09:54  | View count: 1264

Sáng ngày 24/5, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Chử - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; đồng chí Lương Thị Hải Anh - Chuyên viên chính, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ thông tin, trao đổi Chuyên đề quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai các văn bản mới của Chính phủ về công tác thanh niên; đại diện Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, trong đó tập trung rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu và danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020, đảm bảo phù hợp với nội dung của Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2017-2020); tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên và thanh niên xung phong; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, đề án cụ thể theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; hoàn thiện báo cáo về thanh niên phục vụ công tác sơ kết, đánh giá cuối năm 2018 và tổng kết vào năm 2020 quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và cả giai đoạn 2011-2020.

Đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương
Ngày đăng 24/05/2018 | 02:33  | View count: 1992

Ngày 23/5/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1083/SNV-CCHC về việc đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 quy đinh tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố;

Năm 2018, Sở Nội vụ dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho đối tượng là trưởng, phó phòng cấp Sở, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội, yêu cầu về độ tuổi: Nam: không quá 56 tuổi; Nữ: không quá 51 tuổi, cụ thể như sau:

- Tháng 6/2018, tổ chức Khóa 1 gồm 90 học viên.

- Tháng 12/2018, tổ chức Khóa 2 gồm 90 học viên.

- Thời gian học: 20 ngày.

- Hình thức: Học tập trung liên tục, được bố trí ăn, ngủ tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố (số 9 Văn Phú - Hà Đông, sau Metro Hà Đông).

Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp để cử học viên theo đúng đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng.

Để kịp thời gian khai giảng Khóa 1-2018 (dự kiến khai giảng ngày 08/6/2018), đề nghị các đơn vị khẩn trương lập danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng (theo Biểu phân bổ chỉ tiêu, Mẫu đăng ký gửi kèm và đăng tải tại địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn).

Danh sách gửi về Sở Nội vụ Hà Nội trước ngày 28/5/2018 (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phùng Tiến Hiệp, số điện thoại 0903257584.

Tải biểu mẫu đăng ký