Hoạt động chuyên đề

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày đăng 23/01/2018 | 11:14  | View count: 4510

Ngày 22/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-SNV về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Đối tượng kiểm tra  gồm: Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng ban đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh, cấp huyện; các Tổng công ty và Doanh nghiệp nhà nước; đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra các nội dung sau: Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, giải quyết công việc là lập hồ sơ điện tử; Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý và phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ. Lựa chọn tài liệu có giá trị để sổ hóa nhằm tra tìm nhanh chóng, hiệu quả tránh số hóa tràn lan tài liệu lưu trữ. Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ; Thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan thuộc UBND thành phố Hà Nội­...

Cụ thể, kiểm tra toàn diện và theo lịch đối với các cơ quan, tổ chức sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bưu điện Hà Nội; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Tháng 5: UBND quận cầu Giấy; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông; Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT; Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Tháng 6: Sở Ngoại vụ; Sở Giao thông vận tải; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội.

Tháng 7: UBND quận Hoàn Kiếm; UBND huyện Mỹ Đức; UBND huyện Mê Linh.  

Tháng 8: UBND huyện Sóc Sơn; Viễn Thông Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Tháng 9: UBND huyện Thanh Trì; Sở Du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị.

Tháng 10: Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Công nghệ và Phân tích môi trường; Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngoài ra, Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề về hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Sở Nội vụ cũng ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNV về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Tải nội dung Kế hoạch

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 19/01/2018 | 05:46  | View count: 9873

Ngày 17/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 128/SNV-CCVC về vieecj báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 30/BNV- ĐT ngày 04/01/2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung sau:Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017:

a. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

b. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số: BM-BCKQ/ĐTBD, BM- 07/ĐT, BM-08/ĐT, BM-09/ĐT, BM-10/ĐT, BM -11/ĐT, BM-12/Đ, BM-13/ĐT, BM-14/ĐT, BM-15/ĐT, BM-16/ĐT.

c. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thông tin liên hệ với đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu, gửi File mềm vào địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn và pdt_sonv@hanoi.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 28/01/2018 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ.     

Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và yêu cầu./.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Ngày đăng 10/01/2018 | 04:13  | View count: 10688

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 61/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Để có số liệu chính xác về số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức, viên chức báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, cồng chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý (số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2017), nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (bao gồm cả những người đứng đầu đơn vị sự nghiệp) năm 2017 theo biểu số 01.

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 02.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên năm 2017 theo biểu số 03.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 04.

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 theo biểu số 05.

Danh sách lao động hợp đồng theo Nghị định 68, lao động hợp đồng theo định mức và lao động hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2017 theo biểu số 06.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ email: hovinhthanh sonv@hanoi.gov.vn.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu