Hoạt động chuyên đề

Đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 26/10/2018 | 11:11  | View count: 860

Ngày 25/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2452/SNV-CCVC về việc đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (gửi kèm Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ);

Để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và tổng hợp báo cáo đến thời điểm 30/9/2018 (theo biểu mẫu đính kèm).

1. Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện (theo mẫu 1, 2 gửi kèm)

2. Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng (theo mẫu 3, 4 gửi kèm)

Báo cáo (Bản giấy kèm các biểu mẫu) đề nghị gửi về Sở Nội vụ Hà Nội địa chỉ 18 B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Phòng Công chức, viên chức) và file mềm (file Excel, kiểu gõ Unicode, phông chữ Times New Roman) địa chỉ email: pdt_sonv@hanoi.gov.vn (tiêu đề là: Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 28) trước ngày 29/10/2018 để tổng hợp trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tải các biểu mẫu kèm văn bản 2452/SNV-CCVC

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày đăng 25/10/2018 | 02:50  | View count: 531

Ngày 25/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2018. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan; trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc lập hồ sơ công việc và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan được nghe Tiến sĩ  Nguyễn Thị Liên Hương - Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn kỹ năng quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản liên quan; Trách nhiệm của công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trong việc lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự, kỹ năng quản lý văn bản, kỹ năng chỉnh lý hồ sơ; kỹ năng lập hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua lớp tập huấn,  công chức, viên chức, nhân viên cơ quan được trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữnhằm giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc một cách hiệu quả. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Nội vụ.

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã
Ngày đăng 23/10/2018 | 11:56  | View count: 550

Ngày 16/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2348/SNV-CCHC về triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã năm 2018 như sau:

  1. 1. Ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND cấp xã trực thuộc

UBND cấp huyện căn cứ Khung chỉ số do UBND Thành phố ban hành, xây dựng và ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp xã trự thuộc. Trong đó, chú ý một số nguyên tắc sau:

- Có thể sử dụng trực tiếp các tiêu chí thành phần trong Khung chỉ số để chấm, hoặc bổ sung thêm các tiêu chí thành phần, tuy nhiên việc bổ sung tiêu chí thành phần không được làm thay đổi tổng điểm của tiêu chí theo nguyên tắc tại mục II.1.2 Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố.

- Điểm xác định qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH) được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc.

  1. 2. Tính điểm xác định Chỉ số CCHC và Quy đổi thang điểm 100

2.1. Trường hợp có triển khai ĐT XHH

Kết quả chỉ số được xác định bằng Tỷ lệ giữa Tổng điểm đạt được và Tổng điểm tối đa, đơn vị tính là %.

                    Tổng điểm đạt được

Chỉ số CCHC =     ----------------------------    x100%

                  Tổng điểm tối đa

 

- Trong đó:

+ Điểm đạt được = Điểm thẩm định + Điểm ĐT XHH.

+ Điểm tối đa = 70 điểm + Điểm ĐT XHH tối đa (không quá 30 điểm).

  1. Trường hợp không triển khai ĐT XHH

Kết quả chỉ số được xác định theo công thức dưới đây, đơn vị tính là %.

                   Tổng điểm thẩm định

Chỉ số CCHC =     ------------------------------    x100%

                   70

  1. 3. Triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã

- UBND cấp huyện:

+ Thành lập Hội đồng thẩm định. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Chủ tịch UBND cấp huyện; Thư ký Hội đồng thẩm định là Trưởng phòng Nội vụ; Thành viên Hội đồng thẩm định là Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Điểm tự đánh giá của UBND cấp xã sẽ được Hội đồng thẩm định công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

+ Triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã theo Kế hoạch. Số liệu được sử dụng để đánh giá được xác định trong giai đoạn từ 01/01 đến 31/10/2018.

- Hướng dẫn chấm điểm với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục 1. Kết quả xác định chỉ số cấp xã năm 2018 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2019 theo các Biểu mẫu tại Phụ lục 2.

Căn cứ Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố và văn bản hướng dẫn này, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Quyết định 5505/QĐ-UBND

Khung Chỉ số CCHC

Công văn 2348/SNC-CCHC

Phụ lục 1, 2 kèm Hướng dẫn