Hoạt động chuyên đề

Dự thảo Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”
Ngày đăng 08/05/2018 | 10:09  | View count: 542
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC năm 2018
Ngày đăng 23/04/2018 | 04:47  | View count: 1143

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 gồm các văn bản sau:

1. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của  hệ thống chính trị 2018"

2. Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nộivề cài thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.

3. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

4. Quyết định số 8956/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội.

5. Dự thảo mẫu Báo cáo cải cách hành chính (lần 2).

Tải tài liệu

Tải Dự thảo mẫu Báo cáo cải cách hành chính 

Tài liệu phục vụ Hội thảo về "Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP"
Ngày đăng 10/04/2018 | 04:06  | View count: 1116