Hoạt động chuyên đề

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và thi nâng ngạch công chức hành chính
Ngày đăng 30/01/2019 | 11:26  | View count: 4966

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 135/ TB-HĐ TNGCCHC về việc hướng dẫn ôn tập và thi nâng ngạch công chức hành chính.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thi thông báo Lịch hướng dẫn ôn tập và thi nâng ngạch công chức tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông- Sở Thông tin và Truyền thông, số 01, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội, như sau:

- Lịch hướng dẫn ôn tập và phương thức làm bài trực tuyến trên máy vi tính: Phụ lục số 01;

- Lịch thi nâng ngạch công chức hành chính (từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính): Phụ lục số 02.

Danh mục nội dung ôn tập ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐ TNGCCHC ngày 15/01/2019 của Hội đồng thi nâng ngạch được đăng tải trên trang mạng của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn. Tập tài liệu cụ thể hóa nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; môn Ngoại ngữ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính được gửi tới thí sinh tại địa điểm ôn tập.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thuộc đơn vị biết, thực hiện dự hướng dẫn ôn tập và thi theo Lịch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Thông báo lịch ôn tập và thi nâng ngạch

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018
Ngày đăng 30/01/2019 | 11:16  | View count: 2485

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 54/QĐ-HĐTNGCCHC về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018 như sau:

Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên:

Môn Kiến thức chung (Phụ lục số 1a);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 2a);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 3a).

Từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:

Môn Kiến thức chung, môn Chuyên môn nghiệp vụ (Theo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Công văn số 10/HĐTNN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức - Bộ Nội vụ).

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 3b).

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi cho thí sinh theo quy định.

Tải nội dung ôn tập

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/01/2019 | 03:34  | View count: 908

Ngày 16/01/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của Thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Là cơ sở để Bộ Nội vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

- Đảm bảo thời gian hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của Thành phố và gửi Báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 20/02/2019.

- Phối hợp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC

Văn phòng UBND Thành phố và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông:

Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm vào các Biểu phụ lục đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do cơ quan phụ trách (Biểu II.1. Văn phòng UBND Thành phố, Biểu II.2. Sở Nội vụ, Biểu II.3.Sở Tư pháp, Biểu II.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Biểu II.5. Sở Tài chính, Biểu II.6. Sở Khoa học và Công nghệ, Biểu  II.7. Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Phối hợp điều tra xã hội học

1. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố

Phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 50 đại biểu là Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh, Quốc Oai

 Cùng Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu Điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 03 lãnh đạo các Sở, cơ quan ngang Sở, 03 Lãnh đạo UBND cấp huyện (01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch) và 03Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở.

3. Đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội

Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố và các Sở được giao nhiệm vụ giúp UBND Thành phố tự đánh giá, chấm điểm

- Tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biểu; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu dẫn chứng, minh họa việc tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan phụ trách.

- Báo cáo bằng văn bản kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm (theo Phụ lục I, Phụ lục 2), kèm theo số liệu, tài liệu kiểm chứng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25/01/2019 để tổng hợp, giúp UBND Thành phố ban hành Báo cáo kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội, kịp thời gửi Bộ Nội vụ.

2. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội; yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện được giao nhiệm vụ phối hợp Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học

Phối hợp với Sở Nội vụ để giúp Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học (dự kiến từ tháng 02/2019 đến tháng 3/2019; thời gian, phương pháp điều tra, giám sát cụ thể theo Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

3. Sở Nội vụ

- Sao gửi kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm, công tác tổ chức triển khai, thực hiện giám sát điều tra xã hội học và kịp thời triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, đề nghị phối hợp trong Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (chậm nhất ngày 18/02/2019); gửi Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả việc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội ngay khi UBND Thành phố ký ban hành (kèm theo đủ các tài liệu kiểm chứng).

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện giúp Bộ Nội vụ chọn đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác trong quá trình Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Tải các biểu mẫu