Hoạt động chuyên đề

Thông báo điểm phúc khảo thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày đăng 21/09/2018 | 03:25  | View count: 1295

Ngày 21/9/2018, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 2152/TB-HĐTTHVCHC về điểm phúc khảo thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Thực hiện các quy định của pháp luật về thi thăng hạng viên chức hành chính, Thường trực Hội đồng đã tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tổ chức chấm phúc khảo đúng quy định.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến viên chức thuộc đơn vị để biết./.

Tải kết quả phúc khảo

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:39  | View count: 812

Ngày 17/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố là Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2018 của các Sở, cơ quan ngang Sở (gọi tắt là Sở) và UBND các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là Huyện); Thẩm định điểm tự chấm của các Sở, các Huyện và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC đối với từng Sở, từng Huyện; Xem xét kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các Sở, các Huyện; Trình UBND Thành phố phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, các Huyện.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, kết quả thẩm định có giá trị khi từ 2/3 số thành viên Hội đồng dự họp tán thành. Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Hình thức biểu quyết tại cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Nội vụ, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng, ký trình UBND Thành phố kết quả thẩm định của Hội đồng sau khi xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Giám đốc Sở Nội vụ sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực và nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng; ký Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có ý kiến, đề xuât, kiến nghị cụ thể về các vấn đề trong tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở, các Huyện, ủy viên Hội đồng được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí phục vụ hoạt động thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các Sở và các Huyện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố bố trí cho nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC năm 2018 của Sở nội vụ và các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện rà soát tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:29  | View count: 706

Ngày 17/9/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2107/SNV-TCPCP &CTTN về việc hướng dẫn thực hiện rà soát tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 4124/ UBND-SNV ngày 06/9/2018 về việc thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các hội trên phạm vi Thành phố. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã triển khai rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội thuộc trách nhiệm QLNN về lĩnh vực và địa bàn tính đến thời điểm 31/8/2018. Báo cáo, đánh giá tình hình tố chức và hoạt động của các hội theo những nội dung sau: Tổng số hội, số lượng hội viên; Công tác hỗ trợ, phối hợp của cơ quan QLNN với các tổ chức hội; Kết quả hoạt động của các tổ chức hội: Công tác tổ chức bộ máy, phát triển hội viên; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác phối hợp, hỗ trợ hội viên, tổ chức thuộc hội ... Đánh giá, nhận xét hoạt động của các tổ chức hội.

Đối chiếu quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND Thành phố quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và kết quả rà soát tổ chức, hoạt động của hội để xác định: các hội chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; các hội không hoạt động, không liên hệ được; đề xuất việc xử lý vi phạm về thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định, đề xuất việc giải thể, sáp nhập hội.

Yêu cầu các hội đến hoặc quá thời hạn chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kế hoạch tổ chức đại hội theo quy định (gửi Sở Nội vụ, Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính đối với những hội hoạt động phạm vi Thành phố; gửi UBND quận, huyện, thị xã đối với hội hoạt động phạm vi quận, huyện, thị xã).

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với một số sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã để triển khai việc rà soát các tổ chức hội. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị tài liệu, bố trí thời gian, phân công cán bộ, công chức thực hiện. Báo cáo và phụ lục gửi về Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2018.

Tải Công văn và phụ lục kèm theo