Hoạt động chuyên đề

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và điều chỉnh lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính
Ngày đăng 11/07/2018 | 06:00  | View count: 537

Ngày 6/7/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1457/TB-SNV về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017; Quyết định số 2155/QĐ-SNV về phê duyệt Danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2017; Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 1456/TB-HĐTTHVCHC về lịch hướng dẫn ôn tập và điều chỉnh lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại các văn bản kèm theo

Thông báo 1456/TB-HĐTTHVCHC

Thông báo số 1457/TB-SNV

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Quyết định số 2155/QĐ-SNV

Điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017
Ngày đăng 04/07/2018 | 10:53  | View count: 724

Ngày 4/7, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 2146/QĐ-HĐTTHVCHC về việc Điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính phê duyệt điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 như sau: Thay thế Phụ lục số 1b kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-HĐTTHVCHC ngày 14/6/2018 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính về việc Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 bằng Danh mục các tài liệu cần nghiên cứu, tham khảo để phục vụ thi thăng hạng viên chức hành chính

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh theo quy định.

Tải Danh mục tài liệu

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 27/06/2018 | 06:01  | View count: 1288

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính vừa ban hành Quyết định số 2031/QĐ-HĐTTHVCHC về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017 như sau:

Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên:

Môn Kiến thức chung (Phụ lục số 1a);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 2a);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3a).

Từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:

Môn Kiến thức chung (Theo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Công văn số 10/HĐTNN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức- Bộ Nội vụ, Phụ lục số 1b đính kèm Quyết định này);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 2b);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3b).

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi cho thí sinh theo quy định.

Phụ lục 1a

Phụ lục 2a

Phụ lục 3a

Phụ lục 1b

Phụ lục 2b

Phụ lục 3b