Hoạt động chuyên đề

Xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:58  | View count: 517

Ngày 28/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2478/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2017; các Sở liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung đánh giá công tác CCHC theo quy định tại Chỉ số CCHC được Thành phố ban hành, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chung.

 Căn cứ Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Sở Nội vụ đã dự thảo 02 văn bản:

- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở;  

- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và 02 văn bản dự thảo nêu trên, xây dựng văn bản hướng dẫn đối với nội dung, tiêu chí, thành phần do cơ quan, đơn vị phụ trách (các Dự thảo được đăng tải bên dưới)

Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị (gồm cả bản có chữ ký đóng dấu của cơ quan, đơn vị và file Exel 2003) gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính, địa chỉ email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 03/10/2017 để tổng hợp, hoàn thiện trước khi Sở Nội vụ ban hành./.

Tải nội dung văn bản 2478/SNV-CCHC

Tải Dự thảo

Bản tin Cải cách hành chính số 37
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:32  | View count: 169

Bản tin Cải cách hành chính số 37 - Từ ngày 22/9/2017 đến 28/9/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 37
Sở Nội vụ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:21  | View count: 649

Ngày 13/9/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2326/SNV-VP về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố        Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố và nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Từ ngày 20/9/2017, Sở Nội vụ triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Sở Nội vụ với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố như sau:

- Toàn bộ giấy mời, các văn bản hành chính trao đổi giữa Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị sẽ được gửi đi (sau khi ký chữ ký điện tử) bằng hình thức văn bản điện tử qua hòm thư công vụ: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn(trừ những văn bản không được phép gửi qua mạng). Trường hợp đặc biệt, đối với các văn bản kèm theo hồ sơ cần phải có văn bản giấy, Sở Nội vụ sẽ gửi đồng thời bản điện tử và bản giấy.

- Việc sử dụng tin nhắn thông báo giấy mời: Đối với việc thông báo mời họp, Sở Nội vụ sẽ đồng thời gửi bản điện tử và thực hiện việc nhắn tin bằng đầu số tin nhắn có tên: SONOIVU-HN đến số điện thoại của đồng chí Chánh Văn phòng/Truởng phòng Nội vụ/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố        Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố và nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Từ ngày 20/9/2017, Sở Nội vụ triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Sở Nội vụ với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố như sau:

- Toàn bộ giấy mời, các văn bản hành chính trao đổi giữa Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị sẽ được gửi đi (sau khi ký chữ ký điện tử) bằng hình thức văn bản điện tử qua hòm thư công vụ: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn(trừ những văn bản không được phép gửi qua mạng). Trường hợp đặc biệt, đối với các văn bản kèm theo hồ sơ cần phải có văn bản giấy, Sở Nội vụ sẽ gửi đồng thời bản điện tử và bản giấy.

- Việc sử dụng tin nhắn thông báo giấy mời: Đối với việc thông báo mời họp, Sở Nội vụ sẽ đồng thời gửi bản điện tử và thực hiện việc nhắn tin bằng đầu số tin nhắn có tên: SONOIVU-HN đến số điện thoại của đồng chí Chánh Văn phòng/Truởng phòng Nội vụ/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.