Hoạt động chuyên đề

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 19/01/2018 | 05:46  | View count: 9019

Ngày 17/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 128/SNV-CCVC về vieecj báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 30/BNV- ĐT ngày 04/01/2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung sau:Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017:

a. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

b. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số: BM-BCKQ/ĐTBD, BM- 07/ĐT, BM-08/ĐT, BM-09/ĐT, BM-10/ĐT, BM -11/ĐT, BM-12/Đ, BM-13/ĐT, BM-14/ĐT, BM-15/ĐT, BM-16/ĐT.

c. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thông tin liên hệ với đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu, gửi File mềm vào địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn và pdt_sonv@hanoi.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 28/01/2018 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ.     

Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và yêu cầu./.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Ngày đăng 10/01/2018 | 04:13  | View count: 9700

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 61/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Để có số liệu chính xác về số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức, viên chức báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, cồng chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý (số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2017), nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (bao gồm cả những người đứng đầu đơn vị sự nghiệp) năm 2017 theo biểu số 01.

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 02.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên năm 2017 theo biểu số 03.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 04.

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 theo biểu số 05.

Danh sách lao động hợp đồng theo Nghị định 68, lao động hợp đồng theo định mức và lao động hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2017 theo biểu số 06.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ email: hovinhthanh sonv@hanoi.gov.vn.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu

Bộ Nội vụ triển khai 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Ngày đăng 09/01/2018 | 10:31  | View count: 2318

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 6964/BNV-TTTT, trong đó hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ“TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phù ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 và hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành kèm theo Công văn số 2779/VPVP-KGVX ngày 22/4/2016 cúa Văn phòng Chính phủ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov. vn/dich-vu-cong.html bao gồm:

1. Nộp hồ sơ đãng ký thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;

2. Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính phủ;

3. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

4. Cấp bản sao lưu trữ;

5. Cấp chứng thực lưu trữ.

Trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu - Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; số điện thoại: 024 62821009; địa chỉ email: nguvendanggiang@moha.gov.vn.

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ