Hoạt động chuyên đề

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước, CBCC cấp xã năm 2018; triển khai thực hiện các lớp ĐTBD theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày đăng 28/08/2017 | 12:30  | View count: 5030

Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2036/HD-SNV về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước, CBCC cấp xã năm 2018; triển khai thực hiện các lớp ĐTBD theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;

Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 và triển khai thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư, hướng dẫn Liên bộ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;

2. Yêu cầu về quy hoạch, xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CBCCVC của Thành phố, cơ quan, đơn vị.

3. Đánh giá toàn diện: thực trạng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tình hình kết quả đào tạo bồi dưỡng CBCCVC; khả năng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của các cơ quan, đơn vị và Thành phố.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1.  UBND quận, huyện, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện)

1.1. Tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng khối chính quyền

-  Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

- Chú trọng bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với CBCCVC công tác ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (nếu có);

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ CBCC cấp xã;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố mới được bầu;

- Bồi dưỡng cập nhật các nội dung về "hội nhập quốc tế" cho CBCCVC đang công tác ở lĩnh vực liên quan;

 - Bồi dưỡng theo chương trình mục tiêu ngành giáo dục đào tạo và các ngành khác (nếu có);

 - Bồi dưỡng  theo yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

1.2. Cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp do Thành phố, Trung ương tổ chức:

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên ngành;

- Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý: Trưởng, Phó phòng; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp...;

- Đối với các lớp bồi dưỡng theo nội dung chương trình các đề án, chương trình mục tiêu; nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố và các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chuyên ngành: triển khai theo kế hoạch mở lớp do các Sở chuyên ngành chủ trì.

2. Các Sở, cơ quan tương đương Sở, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố

2.1. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

- Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử;

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho CCVC;

- Bồi dưỡng cập nhật các nội dung về "hội nhập quốc tế" cho CCVC đang công tác ở lĩnh vực liên quan;

- Tổ chức thực hiện các lớp ĐTBD được giao theo các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và Thành phố.

2.2. Cử đi đào tạo, bồi dưỡng

- Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức;

- Các lớp theo các chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch của Trung ương, bộ, ngành, Thành phố.

3. Phê duyệt nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Đối với các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành dưới 03 ngày: Cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổ chức, xây dựng nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng gửi Sở Nội vụ Hà Nội để thẩm định và phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

- Đối với các lớp bồi dưỡng theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, cơ quan đơn vị được giao chủ trì:  Cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổ chức, xây dựng nội dung chương trình, báo cáo trình UBND Thành phố phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

4. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đối với các lớp bồi dưỡng nước ngoài năm trước (nếu có);

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị chi tiết theo những tiêu chí sau:

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng;

 - Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài;

- Đối tượng dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

- Thời gian học tập tại nước ngoài; Cơ sở đào tạo được cử đến;

- Kinh phí dự kiến cho từng đoàn;

Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC ở nước ngoài... báo cáo Sở Nội vụ Hà Nội tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

III. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH

1. Rà soát chất lượng đội ngũ CBCCVC và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 và thực trạng trình độ, năng lực của CBCCVC các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Quy hoạch CBCCVC, các quy định, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp CBCCVC; yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CBCCVC làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018.

2. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng (cần xem xét mục tiêu ưu tiên, điều kiện, khả năng đi học tập, bồi dưỡng của từng CBCCVC và nhóm chức danh, ngạch công chức về trình độ chuyên môn, sức khỏe, tuổi đời, thời gian công tác;  các yếu tố khác chi phối đến đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của cơ quan, đơn vị).

Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 (theo các biểu mẫu gửi kèm Hướng dẫn này).

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng đến tháng 8/2017: Lập theo mẫu BM-BCKQ/ĐTBD

- Các sở, cơ quan tương đương sở: Đăng ký chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng theo Mẫu BM-01/ĐTBD-SN.

- UBND quận, huyện, thị xã: Đăng ký chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng theo Mẫu số BM-02/ĐTBD-QH.

- Kế hoạch được lập bằng phần mềm Microsoft Excel, font chữ Unicode - Times New Roman; không thay đổi kết cấu bảng biểu của mẫu hướng dẫn.

VI. KINH PHÍ

  Việc lập dự toán kinh phí chi tiết được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

Các lớp bồi dưỡng do UBND cấp huyện chủ trì: chi từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cân đối trong dự toán ngân sách đầu năm của quận, huyện, thị xã; việc xây dựng kế hoạch đào tạo cần phù hợp với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CBCCVC của quận, huyện, thị xã;

Các lớp bồi dưỡng do Sở, cơ quan tương đương Sở chủ trì: chi từ nguồn kinh phí thường xuyên hoặc nguồn kinh phí nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nguồn kinh phí khác (theo chương trình mục tiêu, đề án…).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2018, đồng thời tổng hợp dự toán kinh phí ĐTBD trong dự toán ngân sách năm 2018 của đơn vị (theo biểu mẫu báo cáo do Sở Tài chính hướng dẫn).

Gửi báo cáo và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trước ngày 11/9/2017 theo đường bưu điện và bản mềm qua thư điện tử, cụ thể:

- Sở Nội vụ Hà Nội (phòng Công chức, viên chức) địa chỉ: số 18B phố Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm, địa chỉ hộp thư phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn. Điện thoại liên hệ: Đ/c Phùng Tiến Hiệp - 090.325.7584. Lưu ý  phần “Chủ đề:” ghi rõ “Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 - ...tên đơn vị

- Sở Tài chính Hà Nội địa chỉ 38B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, địa chỉ hộp thư vanthu_sotc@hanoi.gov.vn

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương triển khai việc xây dựng Kế hoạch đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Tải nội dung Hướng dẫn

Tải biểu mẫu

Bản tin Cải cách hành chính số 32
Ngày đăng 25/08/2017 | 02:33  | View count: 371

Bản tin Cải cách hành chính số 32 - Từ ngày 18/8/2017 đến 24/8/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 32
Thông tin người phát ngôn
Ngày đăng 24/08/2017 | 11:01  | View count: 540

Đồng chí Trần Huy Sáng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0243.933.5175/201

Thư điện tử: tranhuysang_sonv@hanoi.gov.vn