Hoạt động chuyên đề

Thông báo số báo danh, phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017
Ngày đăng 22/11/2017 | 05:09  | View count: 2919

Ngày 21/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 2955/TB-SNV về số báo danh , phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017; lịch tổ chức sát hạch theo Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017.

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo số báo danh và địa điểm tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017 (chi tiết có danh sách kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới người dự tuyển được biết để thực hiện./.

Tải Thông báo

Nội dung, tài liệu ôn tập Kỳ sát hạch vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017
Ngày đăng 15/11/2017 | 04:57  | View count: 8460

Ngày 15/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017 ban hành Thông báo số 2908/TB-HĐKTSH về Nội dung, tài liệu ôn tập Kỳ sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thông báo nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017 đã được phê duyệt.

Đề nghị người dự tuyển căn cứ Danh mục mã chuyên ngành theo vị trí việc làm đã được thông báo (tại Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có kinh nghiệm 05 năm công tác), sử dụng tài liệu tại các phụ lục kèm theo Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017 để ôn tập.

Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH  

Phụ lục số 1     

Tài liệu kiến thức chung

Phụ lục số 2

Chuyên ngành SH01.1

Chuyên ngành SH01.2

Chuyên ngành SH02.1

Chuyên ngành SH02.2

Chuyên ngành SH03.1

Chuyên ngành SH03.3

Chuyên ngành SH03.4

Chuyên ngành SH03.5

Chuyên ngành SH04.1

Chuyên ngành SH05.1

Chuyên ngành SH05.2

Chuyên ngành SH05.3

Chuyên ngành SH05.4

Chuyên ngành SH06.1

Chuyên ngành SH06.2

Chuyên ngành SH07.1

Chuyên ngành SH08.1

Chuyên ngành SH08.2

Chuyên ngành SH08.3

Chuyên ngành SH09.1

Chuyên ngành SH10.1

Chuyên ngành SH10.2

Chuyên ngành SH11.1

Chuyên ngành SH11.2

Chuyên ngành SH12.1

Chuyên ngành SH13.1

Chuyên ngành SH13.2

Chuyên ngành SH14.2

Chuyên ngành SH15.1

Chuyên ngành SH16.1

Chuyên ngành SH17.1

 

Thông báo danh sách và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có 5 năm kinh nghiệm công tác
Ngày đăng 09/11/2017 | 01:22  | View count: 6191

Ngày 08/11/2017, Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức ban hành văn bản số 2847/TB-HĐKTSH về việc thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có 5 năm kinh nghiệm công tác

Thực hiện Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; Quyết định số 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Sở Nội vụ đã tổng hợp việc tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan đơn vị, cùng với Ban Giám sát tuyển dụng công chức của Thành phố tổ chức thẩm định rà soát hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức, kết quả cụ thể như sau:

I. Số lượng hồ sơ:

Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 145 hồ sơ, trong đó có 6 hồ sơ không thuộc diện sát hạch. Còn lại 139 hồ sơ thuộc diện phải sát hạch, trong đó:

+ Viên chức: 114

+ Công chức cấp xã: 16

+ TN loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài: 9

II. Kết quả thẩm định 139 hồ sơ

  1. Đủ điều kiện tham gia sát hạch

Gồm 129 trường hợp, có biểu số 1 kèm theo.

  1. Chưa đủ điều kiện

- Gồm 10 trường hợp, có biểu số 2 kèm theo (8 người tốt nghiệp đại học chưa đủ 5 năm; 01 người là công chức xã chưa đủ 5 năm; 01 người bằng đào tạo có ngành khác với ngành của chỉ tiêu cần tuyển dụng)

III. Thực hiện tuyển dụng:

a) Hội đồng kiểm tra sát hạch tổ chức sát hạch đối với 129 trường hợp trong danh sách biểu số 1 theo lịch dưới đây.

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Ngày 08/11/2017

- Công bố danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia sát hạch vào công chức; đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức không phải tham gia sát hạch; không đủ điều kiện tuyển vào công chức.

- Phê duyệt nội dung ôn tập và thông báo trên Website của Sở Nội vụ: http://sonoivu.hanoi.gov.vn  trước ngày 16/11/2017.

HĐKTSH

9 giờ 00’, ngày 18/11/2017

Tổ chức hướng dẫn ôn tập và cách làm bài trắc nghiệm trên máy tính đối với các trường hợp đủ điều kiện tham gia sát hạch vào công chức ( tại phòng 202, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

HĐKTSH

 

Sáng ngày 23/11/2017

- Nhập dữ liệu thi, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vào máy chủ; địa điểm tại Trung tâm ĐTCNTT&TT.

Ban Đề

 

Ngày 23/11/2017

- Kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị tổ chức sát hạch của Ban coi, test thử chương trình trắc nghiệm trên máy tính.

- Niêm phong toàn bộ phòng trắc nghiệm, máy chủ, phòng làm bài viết, giao Ban giám sát trực bảo quản.

- Thông báo số báo danh, Phòng sát hạch trắc nghiệm môn chuyên ngành trên máy tính và phòng làm bài viết môn kiến thức chung trên Website của Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị và tại địa điểm sát hạch.

Ban coi,

HĐKTSH

16 giờ ngày 23/11/2017

Họp Ban coi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và truyền thông.

Ban coi

Sáng ngày 24/11/2017

(Thứ Sáu)

Tổ chức sát hạch tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00: Tập trung thí sinh, phổ biến quy chế, bốc thăm giám thị.

-  Tổ chức làm bài trắc nghiệm trên máy tính:

+ Từ 8 giờ đến 8 giờ 15, gọi thí sinh vào phòng trắc nghiệm, phát mật khẩu cho thí sinh;

+ Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45, làm bài trắc nghiệm trên máy tính;

- Tổ chức làm bài viết:

+ 9 giờ 00 đến 9 giờ 15 gọi thí sinh vào phòng, kiểm tra chứng minh thư; phát giấy thi, nháp thi và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách giấy thi;

+ 9 giờ 15 phút xác nhận niêm phong đề;

+ 9 giờ 25 phút: Phát đề cho thí sinh;

+ 9 giờ 30 phút: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 120 phút;

+ 11 giờ 30 phút: Thu bài.

-Các thành viên Ban coi thực hiện theo nhiệm vụ.

Từ ngày 24/11/2017 đến ngày 30/11/2017

Làm phách; chấm bài viết; ghép phách; thông báo kết quả.

 

Trên đây là Thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có 5 năm kinh nghiệm công tác. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo cho người tham gia dự tuyển được biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ để báo cáo Hội đồng kiểm tra sát hạch xem xét giải quyết./. 

Tải nội dung Thông báo 2847/TB-HĐKTSH