Hoạt động chuyên đề

test
Ngày đăng 24/08/2017 | 10:55  | View count: 255

aaa

test
Bản tin Cải cách hành chính số 31
Ngày đăng 18/08/2017 | 02:30  | View count: 316

Bản tin Cải cách hành chính số 31 - Từ ngày 11/8/2017 đến 17/8/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 31
Phân công học viên công chức nguồn thực tập tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố
Ngày đăng 14/08/2017 | 10:18  | View count: 3110

Ngày 10/8/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5489/QĐ-UBND về việc phân công học viên công chức nguồn thực tập tại UBND xã, phường, thị trấn.

UBND Thành phố phân công 264 học viên công chức nguồn thực tập tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố trong 04 tháng, từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Trong thời gian thực tập tại xã, phường, thị trấn, mỗi học viên được hưởng hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND Thành phố. Cụ thể như sau:

Kinh phí hỗ trợ hàng tháng: 2.600.000 đồng/tháng x 04 tháng = 10.400.000 đồng

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa: 50.000 đồng/ngày x  22 ngày/tháng x 04 tháng = 4.400.000 đồng.

Tổng cộng: 14.800.000 đồng (Mười bốn triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)                                           \

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND huyện, quận, thị xã tổ chức cho học viên thực tập theo địa chỉ xã, phường, thị trấn đúng quy định.

Giao Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong hướng dẫn nội dung thực tập, tổng hợp đánh giá kết quả thực tập của học viên, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ học viên trong quá trình thực tập theo quy định.

Danh sách phân công học viên