Hoạt động chuyên đề

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Ngày đăng 25/01/2018 | 09:15  | View count: 3466

Ngày 22/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội với các nội dung sau: Danh mục vị trí việc làm; Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng... đối với viên chức và người lao động của đơn vị hàng năm. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng. Bố trí biên chế phù hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày đăng 23/01/2018 | 11:14  | View count: 4779

Ngày 22/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-SNV về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Đối tượng kiểm tra  gồm: Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng ban đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh, cấp huyện; các Tổng công ty và Doanh nghiệp nhà nước; đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra các nội dung sau: Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, giải quyết công việc là lập hồ sơ điện tử; Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý và phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ. Lựa chọn tài liệu có giá trị để sổ hóa nhằm tra tìm nhanh chóng, hiệu quả tránh số hóa tràn lan tài liệu lưu trữ. Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ; Thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan thuộc UBND thành phố Hà Nội­...

Cụ thể, kiểm tra toàn diện và theo lịch đối với các cơ quan, tổ chức sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bưu điện Hà Nội; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Tháng 5: UBND quận cầu Giấy; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông; Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT; Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Tháng 6: Sở Ngoại vụ; Sở Giao thông vận tải; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội.

Tháng 7: UBND quận Hoàn Kiếm; UBND huyện Mỹ Đức; UBND huyện Mê Linh.  

Tháng 8: UBND huyện Sóc Sơn; Viễn Thông Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Tháng 9: UBND huyện Thanh Trì; Sở Du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị.

Tháng 10: Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Công nghệ và Phân tích môi trường; Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngoài ra, Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề về hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Sở Nội vụ cũng ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNV về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Tải nội dung Kế hoạch

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 19/01/2018 | 05:46  | View count: 10113

Ngày 17/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 128/SNV-CCVC về vieecj báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 30/BNV- ĐT ngày 04/01/2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung sau:Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017:

a. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

b. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số: BM-BCKQ/ĐTBD, BM- 07/ĐT, BM-08/ĐT, BM-09/ĐT, BM-10/ĐT, BM -11/ĐT, BM-12/Đ, BM-13/ĐT, BM-14/ĐT, BM-15/ĐT, BM-16/ĐT.

c. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thông tin liên hệ với đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu, gửi File mềm vào địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn và pdt_sonv@hanoi.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 28/01/2018 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ.     

Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và yêu cầu./.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu