Hoạt động chuyên đề

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Ngày đăng 10/01/2018 | 04:13  | View count: 10989

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 61/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Để có số liệu chính xác về số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức, viên chức báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, cồng chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý (số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2017), nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (bao gồm cả những người đứng đầu đơn vị sự nghiệp) năm 2017 theo biểu số 01.

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 02.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên năm 2017 theo biểu số 03.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 04.

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 theo biểu số 05.

Danh sách lao động hợp đồng theo Nghị định 68, lao động hợp đồng theo định mức và lao động hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2017 theo biểu số 06.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ email: hovinhthanh sonv@hanoi.gov.vn.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu

Bộ Nội vụ triển khai 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Ngày đăng 09/01/2018 | 10:31  | View count: 2675

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 6964/BNV-TTTT, trong đó hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ“TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phù ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 và hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành kèm theo Công văn số 2779/VPVP-KGVX ngày 22/4/2016 cúa Văn phòng Chính phủ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov. vn/dich-vu-cong.html bao gồm:

1. Nộp hồ sơ đãng ký thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;

2. Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính phủ;

3. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

4. Cấp bản sao lưu trữ;

5. Cấp chứng thực lưu trữ.

Trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu - Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; số điện thoại: 024 62821009; địa chỉ email: nguvendanggiang@moha.gov.vn.

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ

Danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành phố năm 2017 (đợt 5)
Ngày đăng 05/01/2018 | 09:39  | View count: 8159

Ngày 26/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8917/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành năm 2017 (đợt 5).

UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho các công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị đinh số 68/2000/NĐ-CP); cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, với tổng kinh phí: 5.744.533.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng); trong đó: Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 của ngân sách cấp Thành phố: 5.621.761.000 đồng; Nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị: 122.772.000 đồng.

Đính chính một số nội dung tại Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 4 năm 2017).

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; cán bộ công chức cấp xã được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và sử dụng nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 6768/QĐ- UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2017 và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; cán bộ, công chức cấp xã theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị có viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có trách nhiệm điều chỉnh thông tin theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.