Hoạt động chuyên đề

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
Ngày đăng 21/09/2010 | 12:00  | View count: 524

Ngày 20/9/2010, Chi đoàn cơ quan Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012, Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phùng Văn Thiệp - Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Nguyên Hạnh - Bí thư Đoàn thanh niên khối dân chính Đảng cùng 16 đoàn viên thanh niên tham dự

Ngày 20/9/2010, Chi đoàn cơ quan Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012, Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phùng Văn Thiệp - Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Nguyên Hạnh - Bí thư Đoàn thanh niên khối dân chính Đảng cùng 16 đoàn viên thanh niên tham dự

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2008 -2010, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010-2012, Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành khoá I. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận của các đồng chí đoàn viên thanh niên đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những nội dung của báo cáo, đặc biệt là mục tiêu và nhiệm vụ của Chi đoàn trong giai đoạn 2010 - 2012.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Nguyên Hạnh đã có những phát biểu tâm huyết với Đại hội, vừa đưa ra những ý kiến đóng góp, vừa sẻ chia tâm sự để Chi đoàn hoạt động ngày càng tích cực, sôi nổi hơn.

Đồng chí Phùng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã ghi nhận những thành tích, kết quả Chi đoàn Sở Nội vụ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã cùng các phòng ban chuyên môn góp công góp sức để hoàn thành nhiệm vụ của Sở, đồng chí đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của Chi đoàn đồng thời khuyến khích cán bộ trẻ tích cực rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc năm bắt Kế hoạch đào tạo ở từng lĩnh vực, chủ động học tập đặc biệt là trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học, nâng cao kỹ năng, kỹ xảo, chuyên nghiệp phục vụ nền hành chính hiện đại. Đồng thời cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phải sắp xếp công việc, thời gian tham gia vào công việc chung của Chi đôàn.

Đại hội đã tin tưởng bầu ra Ban chấp hành mới gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Đinh Chí Công - Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền, Khối Văn phòng Sở.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Nhân viên Trung tâm Lưu trữ thành phố

3. Đồng chí Trần Thị Minh Phương - Chuyên viên Văn phòng, Khối Văn phòng Sở.

Các đồng chí đoàn viên, thanh niên nhất trí đoàn kết thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Kế hoạch nâng cấp và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý nhân sự của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 13/09/2010 | 12:00  | View count: 1996

Thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Sở Nội vụ và Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí triển khai các dịch vụ công trực tuyến năm 2010 thuộc Chương trình Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội; trên cơ sở thực trạng ứng dụng và chất lượng phần mềm quản lý công chức, viên chức của thành phố, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cấp và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức của thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm xây dựng một hệ thống thông tin dữ liệu về hồ sơ cán bộ công chức thành phố Hà Nội, cho phép cập nhật, khai thác và cung cấp một cách trực tuyến cơ sở dữ liệu về số lượng, chất lượng công chức hành chính của thành phố theo qui định đối tượng sử dụng.

2.Yêu cầu:

- Đảm bảo thực hiện chính xác, thống nhất và đồng bộ;

- Kế thừa kết quả của hệ thống quản lý hiện có;

- Tiết kiệm và hiệu quả.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Hoạt động này không đặt ra vấn đề xây dựng hoàn toàn mới các thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức mà sẽ sử dụng các thông tin, dữ liệu đã và đang được thực hiện theo qui định của Bộ Nội vụ và thành phố;

Về hạ tầng cơ sở: Sử dụng trên nền tảng sẵn có và sẽ được tăng cường thông qua việc nâng cấp bổ sung thiết bị hàng năm;

Về phần mềm ứng dụng: Xây dựng lại phần mềm Quản lý nhân sự trên nền tảng webbase, cho phép nhiều người dùng truy cập trong cùng một thời điểm.

Về đối tượng sử dụng: các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Về mặt thông tin, dữ liệu: Quản lý các thông tin về hồ sơ cán bộ công chức theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ. Phạm vi thực hiện trong năm 2010 dữ liệu hồ sơ Công chức hành chính thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

Công chức Hành chính thành phố Hà Nội.

Chuẩn bị tư liệu và kinh nghiệm cho triển khai toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn tiếp theo.

III. NỘI DUNG

Trên cơ sở các Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức và viên chức hiện có, tiến hành chuẩn hóa, thống nhất, và tích hợp trên một nền chung thống nhất, cho phép chia sẻ một cách hiệu quả;

Thiết lập quy trình thu thập, khảo sát, cập nhật trực tuyến và quản lý thống nhất các thông tin dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức;

Xây dựng cơ chế pháp lý và chuẩn chung, các quy định cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hệ thống, bảo đảm cho sự hoạt động có hiệu quả và lâu dài;

Xây dựng hệ thống phần mềm khai thác và xử lý trực tuyến thông tin dữ liệu, phục vụ các yêu cầu quản lý và hoạch định chính sách cán bộ góp phần hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

IV. SẢN PHẨM

Một cổng thông tin khai thác tập trung nguồn dữ liệu cán bộ, công chức đặt tại Sở Nội vụ Hà Nội; đáp ứng khả năng truy cập tới nhiều CSDL thông tin chuyên ngành quản lý nhân sự; cung cấp tài liệu thư mục, nội dung toàn văn hoặc trích lục danh mục cán bộ, công chức; Là nơi thực hiện các giao dịch trực tuyến giữa cơ quan quản lý dữ liệu (Sở Nội vụ), chia sẻ, trao đổi với các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan;

Sản phẩm được sử dụng để quản lý toàn bộ hồ sơ điện tử của côn g chức hành chính, viên chức sự nghiệp, công chức cấp xã của thành phố Hà Nội.

Về mặt dữ liệu, phần mềm được cập nhật mới toàn bộ dữ liệu công chức hành chính thành phố; các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ cập nhật và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu cũ của đơn vị.

Hệ thống các phần mềm xử lý các giao dịch trực tuyến gồm:

- Cập nhật dữ liệu trực tuyến.

- Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý hồ sơ dữ liệu cán bộ, công chức, viêc chức trực tuyến.

- Khai thác số liệu và các báo cáo chuyên ngành theo phân quyền.

- Chuẩn hoá hệ thống danh mục về hồ sơ cán bộ theo quy định của Bộ Nội vụ.\

- Các quy định, cơ chế cho người dùng tham gia hệ thống.

V. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ tháng 8/2010 đến 31/12/2010.

2. Tiến độ được phân thành các giai đoạn với nội dung hoạt động và sản phẩm tương ứng:

Giai đoạn 1: Nâng cấp phần mềm

Giai đoạn 2: Chạy và khai thác thử, nhập dữ liệu; hoàn thiện và công bố sản phẩm chính thức

(Có biểu chi tiết kèm theo)

VI. KINH PHÍ

- Kinh phí được phân bổ từ nguồn kinh phí "Chương trình Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2010" tại các Quyết định số: 1896/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 và 3938/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

- Kinh phí từ các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cho việc tổ chức thực hiện tại đơn vị.

- Kinh phí tài trợ, hỗ trợ khác (nếu có).

VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN (có bảng phân công trách nhiệm và tiến độ đính kèm)

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ:

a. Văn phòng Sở

- Xây dựng kế hoạch, xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ tài chính đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo qui định.

- Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo về việc nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý CBCC.

- Chịu trách nhiệm đưa ra yêu cầu, kiểm tra kết quả thực hiện và khả năng đáp ứng của từng chức năng, quy trình nghiệp vụ của phần mềm quản lý CBCC sau khi nâng cấp.

- Chuẩn bị hạ tầng để triển khai phần mềm; giám sát khả năng hoạt động về mặt kỹ thuật (như tính ổn định, tốc độ, tính an toàn/bảo mật, tính sẵn sàng của phần mềm).

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Là đầu mối trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận các thông tin về lỗi kỹ thuật, phối hợp với đơn vị triển khai phần mềm để khắc phục.

- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

b. Các phòng: Xây dựng chính quyền, Quản lý sở ngành

- Phối hợp với Văn phòng Sở trong công tác triển khai phần mềm Quản lý nhân sự đến các đơn vị. Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc cập nhật hồ sơ CBCC của các đơn vị theo phân công nhiệm vụ của Phòng.

- Phối hợp với đơn vị chuyên môn của Sở Thông tin truyền thông và Văn phòng sở kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai của các đơn vị.

c. Các phòng, ban trực thuộc Sở Nội vụ

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo, Trung tâm Lưu trữ Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kê khai theo mẫu, cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức vào phần mềm Quản lý nhân sự.

- Cán bộ công chức khối Văn phòng Sở Thực hiện việc kê khai theo mẫu.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Tiếp nhận các yêu cầu, thiết kế và lập trình thực hiện các yêu cầu của Sở Nội vụ.

- Chuyển đổi toàn bộ CSDL hiện có của Sở Nội vụ sang CSDL mới.

- Chuyển đổi toàn bộ các chức năng hiện có của phần mềm sang phần mềm mới.

- Xây dựng bộ tài liệu thiết kế và phân tích kỹ thuật của phần mềm.

- Tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ, triển khai phần mềm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phối hợp với Văn phòng Sở, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Sở để xem xét, giải quyết.

Ngày 20/8/2010 (thứ 6) Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nội vụ, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
Ngày đăng 17/08/2010 | 12:00  | View count: 501

Nội dung, chương trình:

1. Nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến ngành nội vụ giai đoạn 2005 - 2010 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

2. Thành phần:

- Mời các đồng chí lãnh đạo: Bộ Nội vụ, Ban TĐKT TW, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Khối.

- Trưởng Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã; Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng tổ chức cán bộ các Sở, ban, ngành; lãnh đạo một số Tổng công ty.

- Các đồng chí nguyên Trưởng, Phó trưởng Ban Tổ chức chính quyền; nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí nguyên là Trưởng, Phó trưởng ban: Tôn giáo, Thi đua khen thưởng; Trung tâm Lưu trữ qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

- Cán bộ, công chức Sở Nội vụ, gồm: Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó đơn vị và trưởng phòng các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng phòng và công chức, nhân viện khối Văn phòng Sở.

3. Thời gian:buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 20/8/2010 (thứ sáu)

4. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - Số 1, Trần Phú, Hà Đông.