Hoạt động chuyên đề

Công văn số 746/SNV-XDCQ ngày 17/6/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 22/06/2010 | 12:00  | View count: 512

Về việc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2010 của các đơn vị

Để chuẩn bị công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2010, Sở Nội vụ đề nghị các đ/c Trưởng phòng Nội vụ các quận huyện thị xã, Chánh văn phòng (trưởng phòng TCHC) các sở ban ngành Thành phố báo cáo các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của đơn vị và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010. Thống kê số liệu theo biểu mẫu đính kèm công văn này.

Công văn số 752/SNV-QLSN ngày 21/6/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 22/06/2010 | 12:00  | View count: 491

Về việc báo cáo Kế hoạch sử dụng biên chế năm 2011 và báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đến 30/6/2011

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố và Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ đề nghị sở, ban, ngành; UBND quận, huyện; UBND thị xã Sơn Tây và các đơn vị trực thuộc Thành phố, tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng biên chế và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hiện có của đơn vị; xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế năm 2011 của ngành mình, cấp mình (có biểu mẫu kèm theo). Việc xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế cần nêu rõ lý do, căn cứ tăng, giảm biên chế dự kiến so với biên chế được giao của năm trước;

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2010 theo địa chỉ: Số 18B, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và gửi qua đường Email theo địa chỉ: lieu_snv@yahoo.com.vn.

(Những vấn đề vướng mắc cần trao đổi xin liên hệ đồng chí Phạm Đức Tài - Phó trưởng phòng Quản lý Sở, Ngành - Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; điện thoại: 3.7347587).

Công văn số 753/SNV-QLSN ngày 21/6/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 22/06/2010 | 12:00  | View count: 499

V/v: báo cáo kết quả việc sử dụng biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị trong năm 2009.

Thực hiện Công văn số 1542/BNV-TCBC, ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc báo cáo việc sử dụng biên chế thực hiện chế độ công chức dự bị trong năm 2009. Để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp báo cáo việc sử dụng biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị trong năm 2009 của đơn vị (theo biểu số 01 và biểu số 02 gửi kèm).

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2010 theo địa chỉ: Số 18B, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và gửi qua đường Email theo địa chỉ: lieu_snv@yahoo.com.vn.

(Những vấn đề vướng mắc cần trao đổi xin liên hệ đồng chí Phạm Đức Tài - Phó trưởng phòng Quản lý Sở, Ngành - Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; điện thoại: 3.7347587).