Thứ sáu, 27/11/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Văn bản chỉ đạo về CCHC
Quyết định 6525/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020 (22/10/2015)
Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội (20/02/2014)

Ngày 30/12/2013, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

Kế hoạch Tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015” (15/07/2013)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Công văn số 583-CV/TU ngày 04/5/2013 về việc tổ chức sơ kết 9 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XV và Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 01/02/2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình) về Kế hoạch công tác năm 2013, Ban Chỉ đạo Chương trình ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ, cụ thể như sau:

Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh (12/04/2013)
Ngày 20/3/2013, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 932/BNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh.
Quyết định 152/QĐ-BNV ngày 26/02/2013 của Bộ Nội vụ (12/04/2013)
Ngày 26/02/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 152/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tr thuộc Trung ương
Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ (12/04/2013)
Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND c tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Kế hoạch 171/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội (21/12/2012)
Ngày 13/12/2012, UBND thành phố Hà Nội ban hành KH số 171/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2013
Quyết định 5043/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội (15/11/2012)

Ban hành Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội (25/05/2012)
Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015
Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội (27/02/2012)
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2012
1 2 Trang cuối 
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội