Chủ nhật, 29/11/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
In tin bài   
Công văn số 829/SNV-CCHC ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Sở Nội vụ Hà Nội

Về thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1776/UBND-NC ngày 16/3/2012 về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo công tác CCHC hàng năm; để bảo đảm việc báo cáo đúng thời gian và thống nhất nội dung báo cáo theo quy định tại văn bản số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC như sau:

- Đối với các Sở, Ban, Ngành: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Biểu mẫu 1(tải tại website: sonoivu.hanoi.gov.vn, chuyên mục cải cách hành chính).

- Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Biểu mẫu 2 (tải tại website: sonoivu.hanoi.gov.vn, chuyên mục cải cách hành chính).

- Nội dung báo cáo: Báo cáo cần bảo đảm đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu cầu nêu trong biểu mẫu. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị được Thành phố giao nhiệm vụ, đề án tại Kế hoạch số 38-KH/BCĐ, 39-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình CCHC của Thành ủy, Kế hoạch CCHC của Thành phố giai đoạn 2011-2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố) có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao.

- Thời gian và phương thức gửi báo cáo: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 10 tháng cuối kỳ báo cáo; báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 12 hàng năm. Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và email (qua phòng Cải cách hành chính, ĐT: 04.37347578, Fax: 04.39335177, Email: leanhtuan_sonv@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo trình UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

Chế độ báo cáo nêu tại Công văn này được thực hiện từ tháng 9/2012 (báo cáo lần đầu là báo cáo công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2012) và thay thế chế độ báo cáo nêu tại Công văn số 493/SNV-CCHC ngày 17/4/2009 của Sở Nội vụ./.

 
File gửi kèm:
- 829 thuc hien che do bao cao.pdf
- Cong_van_huong_dan_ve_bao_cao_CCHC_dinh_ky.doc
- Bao_cao_mau_nam_2012_bieu_dung_cho_quan_huyen_ban_chinh_thuc_Bieu_02.doc
- Bao_cao_mau_nam_2012_bieu_dung_cho_so_nganh_ban_chinh_thuc_Bieu_01.doc
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 829/SNV-CCHC ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Sở Nội vụ Hà Nội
Công văn số 794/SNV-CCHC ngày 22/5/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội
Công văn số 793/SNV-CCHC ngày 10/5/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội
Công văn số 518/SNV-CCHC ngày 10/4/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội
Kế hoạch 302/KH-SNV ngày 07/3/2012 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Công văn số 1054/SNV-CCHC ngày 03/8/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội về việcc cung cấp thông tin các cán bộ, công chức làm công tác CCHC
Quay trở lại
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội