văn thư - lưu trữ

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017
Ngày đăng 16/05/2017 | 09:59  | View count: 1124

Ngày 10/5/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1112/SNV-VTLT về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; Công văn số 287/VTLTNN-VP ngày 04/4/2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội hướng dẫn việc xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho các cá nhân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội như sau:1. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

a) Kỷ niệm chương chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

b) Việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn

Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND cấp xã; các đơn vị sự nghiệp; các Tổng công ty, Doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7, Điều 10 Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ tính đến hết ngày 30/6/2017 và xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Những cá nhân trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan hành chính nhà nước và có thâm niên từ cao xuống thấp.

b) Những cá nhân có đóng góp nổi bật trong công tác văn thư, lưu trữ được Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố (tỉnh) trở lên công nhận.

c) Những cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong quá trình xây dựng phát triển chung của ngành Văn thư, Lưu trữ.Không xét đối với các trường hợp nêu tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ.

3. Thủ tục, Hồ sơ đề nghị xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

a) Các cơ quan, tổ chức căn cứ quy định tổ chức xét duyệt và tổng hợp danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

b) Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”,  theo quy định tại  Điều 12 Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ,  bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cơ quan, tổ chức (theo mẫu tại Phụ lục I);

+ Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II);

+ Báo cáo tóm tắt thành tích quá trình công tác đối với các cá nhân trong ngành, có xác nhận của cơ quan, đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục V);

+ Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng được quy định tại Điều 10 Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 phải có bản sao các Quyết định khen thưởng và Bằng công nhận kèm theo.

(Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Sở Nội vụ hoặc tại Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ).4. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị

Các cơ quan, tổ chức tiến hành xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” và gửi về Chi cục Văn thư – Lưu trữ (số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 31 tháng 5 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ xét duyệt đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định. Những hồ sơ gửi sau thời gian này sẽ không được đưa vào danh sách xét duyệt.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ, điện thoại 04.37736753/304 hoặc qua địa chỉ mail: pqlvtlt_ccvtlt_sonv@hanoi.gov.vn)./.

Tải nội dung Công văn

Tải biểu mẫu