văn thư - lưu trữ

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ
Ngày đăng 24/05/2017 | 04:15  | View count: 6599

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 cùa Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưõrng viên chức, ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đâ ký các Quyết định ban hành 03 bộ Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1275/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 ban hành Tài liệu bồi dường theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV);

2. Quyết định số 1276/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 ban hành Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên (hạng III);

3. Quyết định số 1277/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 ban hành Tài liệu bồi dư&ng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II).

Thực hiện Chi thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bán điện tứ trong hoạt động cơ quan nhà nước, Bộ Nội vụ đăng tải tài liệu tại trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).