Thanh tra, kiểm tra, giám sát

Phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên
Ngày đăng 21/03/2019 | 03:21  | View count: 1491

Ngày 7/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công cức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2018.

UBND Thành phố phê duyệt danh sách 206 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên thành phố Hà Nội.

Giao Hội đồng thi nâng ngạch rà soát thông tin trích nganh của công chức dự thi trwocs ngày thi và tham mưu tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên theo đúng các quy định của pháp  luật.

Quyết định số 1075/QĐ-UBND