thông báo

Thông báo tham dự lớp bồi dưỡng về Quản lý và Phát triển đô thị do chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy
Ngày đăng 14/08/2017 | 10:03  | View count: 1147

Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2037/TB-SNV về việc tham dự lớp bồi dưỡng về Quản lý và Phát triển đô thị.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, Sở Nội vụ phối hợp với Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô t hị tổ chức bồi dưỡng về Quản lý và Phát triển đô thị do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy.

Thời gian: 8h ngày 21/8/2017 (thứ Hai)

Địa điểm: Phòng 601 nhà B Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km số 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội - cạnh trườn Đại học Kiến trúc).

Thành phần:

Mỗi Sở đề nghị cử 01 lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên;

Mỗi quận, huyện đề nghị cử 01 lãnh đạo phồng quản lý đô thị và 01 chuyên viên.

Danh sách công chức tham dự đề nghị gửi về phòng Công chức, viên hcwcs, Sở Nội vụ trước ngày 16/8/2017 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Lê Đức Duy, chuyên viên  phòng Công chức, viên chức (ĐT: 0922.026.666).

Nội dung chương trình