thông báo

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức
Ngày đăng 08/09/2017 | 04:29  | View count: 2094

Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2239/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức

Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2239/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch công chức;

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; Sở Nội vụ triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng như sau:

  1. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Tổ chức 01 lớp

Thời gian học: 02 tháng (học 03 ngày/tuần).

2. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Tổ chức 02 lớp

Thời gian học: 02 tháng (học 03 ngày/tuần).

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông

(địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội).

Học viên được hưởng kinh phí đào tạo từ ngân sách Thành phố theo quy định.

Kinh phí đi lại, lưu trú (nếu có) và các chi phí khác liên quan do cơ quan sử dụng CBCCVC chi trả theo quy định hiện hành.

Danh sách học viên, thời gian khai giảng, lịch học, địa điểm học các lớp đính kèm Thông báo này được đăng tại Website của Sở Nội vụ địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn và gửi vào hộp thư công vụ của các đơn vị.

Căn cứ Danh sách triệu tập này, đề nghị cơ quan, đơn vị ra Quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để học viên tham dự lớp đầy đủ, thực hiện tốt quy chế học tập và phối hợp quản lý học viên trong toàn khóa học.

Học viên đến khai giảng lớp bồi dưỡng đề nghị nộp Quyết định cử đi học của cơ quan cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và triệu tập học viên./.

Tài Nội dung Thông báo