thông báo

NHNN chi nhánh TP Hà Nội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 26/01/2018 | 03:18  | View count: 297

Ngày 25/1/2018, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 25/1/2018, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017 vừa qua, Chi nhánh đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản gọn nhẹ theo Quyết định 1806/QĐ-NHNN ngày 23/8/2017 của Thống đốc NHNN. Hiện nay, Chi nhánh có 7 phòng chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới cũng như trong nước còn gặp nhiều khó khăn, với vai trò vừa là động lực, vừa là nguồn lực của nền kinh tế ngành Ngân hàng đã nỗ lực, phấn đấu để hệ thống hoạt động an toàn hiệu quả, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt và vượt được mục tiêu đề ra.

Đóng góp vào thành công đó, Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng đã góp phần quan trọng để các TCTD trên địa bàn hoạt động ổn định theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mỗi công chức, mỗi phòng ban trong chi nhánh đã có nhiều quyết tâm, đoàn kết vượt qua những khó khăn và đã đạt được kết quả tốt trong năm 2017.

Năm 2017, Chi nhánh đã làm tốt vai trò là đầu mối tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo điều hành của NHNN Việt Nam, Thành ủy và UBNDTP Hà Nội về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động ngành ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 2.63 triệu tỷ đồng, tăng 19,97%; Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay và đầu tư) đạt 1.6 triệu tỷ đồng, tăng 18,5%. Chi nhánh triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và các văn bản của Chính phủ về thí điểm xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đến các TCTD trên địa bàn; tích cực phối hợp với các quận huyện, thị xã, cùng các NHTM đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tín dụng, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho khách hàng; Phối hợp với cơ quan Thanh tra giám sát trong việc xử lý các khó khăn, tồn tại trong hoạt động của QTDND; Chủ động phối hợp với các Sở ngành của thành phố trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng của các TCTD, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2017 đạt kết quả tốt, Chi nhánh đã rà soát các văn bản, đề xuất danh sách TTHC thuộc chức năng nhiệm vụ của chi nhánh tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai, đưa vào vận hành hệ thống văn bản điện tử giữa Chi nhánh với các TCTD, doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo hệ thống văn bản thông suốt, hiệu quả. NHNN Chi nhánh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội, Ban dân vận Thành ủy, UBMTTQ TP Hà Nội thực hiện chương trình phối hợp công tác đã ký kết; Tích cực chỉ đạo các TCTD phối hợp với cơ quan thi hành án nhằm góp phần xử lý nợ tồn đọng.

Chi nhánh đã phát động các phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước, Đảng ủy NHNN Chi nhánh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào, đăng ký mô hình thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và giai đoạn 2016 – 2020; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân, Báo cáo công khai tài chính.

Tại Hội nghị đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  

Năm 2018, Chi nhánh tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Thành ủy, UBND TP Hà Nội giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng đóng góp cho phát triển KTXH; Phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNNVN, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Đặc biệt là thực hiện việc cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đối với QTDND và TCTCVM trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối và vàng; Thực hiện tốt công tác phối hợp với VP Đoàn Đại biểu Quốc hội UBMTTQ TP Hà Nội, Ban dân vận Thành ủy Hà Nội, Cục THADS TP Hà Nội; Chú trọng và tăng cường sự phối hợp công tác Đảng, đoàn thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động; Vận động các TCTD trên địa bàn, cán bộ công chức của Chi nhánh tham gia các chương trình an sinh xã hội, các phong trào thi đua của ngành ngân hàng, phát huy có hiệu quả công tác thi đua góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2018.

Mai Ly