thông tin trao đổi

Kế hoạch mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự
Ngày đăng 10/04/2013 | 12:00  | View count: 3248

Ngày 10/4/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 684/KH-SNV về việc mở 02 lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch số 443/KH-SNV ngày 08/3/2013 của Sở Nội vụ về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013,

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cán bộ chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Giúp cán bộ, công chức hiểu rõ và sử dụng tốt các kỹ năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý nhân sự; khai thác các chức năng tra cứu, tìm kiếm, tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo; góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lớp đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung chương trình và thời gian quy định. Học viên tham dự lớp đông đủ, chÊt l­­îng, hiÖu quả.

3. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức lớp học

a) Đối tượng tham gia lớp học, gồm: Cán bộ, công chức phụ trách công tác tổ chức - cán bộ và cán bộ chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã. Số lượng: 02 lớp, cụ thể như sau:

- Lớp 1: Cán bộ, công chức khối sở, ngành: 24 đơn vị x 2 người = 48 học viên;

- Lớp 2: Cán bộ, công chức khối quận, huyện, thị xã: 29 đơn vị x 2 người = 58 học viên.

b) Thời gian tập huấn: 03 ngày/lớp, tổ chức trong tháng 4 năm 2013.

c) Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông (Số 01 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội).

4. Nội dung chương trình:

Chuyên đề 1: Tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự.

Chuyên đề 2: Giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý nhân sự: chức năng cập nhật, tra cứu, thống kê, tổng hợp báo cáo…

Chuyên đề 3: Thực hành trên máy và giải đáp vướng mắc.

5. Kinh phí: Trích từ nguồn ngân sách Thành phố giao cho Sở Nội vụ năm 2013 tại Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố.

6. Tổ chức thực hiện

a) Văn phòng Sở:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mở lớp;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng trình lãnh đạo Sở dự thảo Quyết định mở lớp, Giấy triệu tập học viên;

- Cử công chức tham gia quản lý các lớp học; mời giảng viên; liên hệ địa điểm tổ chức lớp; in ấn tài liệu;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lớp học; thanh quyết toán kinh phí lớp học.

b) Phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng:

Phối hợp với Văn phòng Sở trình lãnh đạo Sở ban hành Quyết định phê duyệt nội dung chương trình và mở lớp tập huấn phần mềm quản lý nhân sự.

c) Phòng Quản lý Sở, Ngành và Phòng Xây dựng chính quyền.

Phối hợp với Văn phòng Sở trong công tác tổ chức và quản lý lớp. Mỗi phòng cử 02 công chức tham gia Ban Tổ chức lớp.

Để công tác tổ chức lớp tập huấn đạt hiệu quả, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh (qua Văn phòng Sở) để điều chỉnh cho phù hợp./.