tin trong ngành

Đăng ký tham gia Đề tài khoa học
Ngày đăng 05/07/2016 | 04:41  | View count: 1175

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố, Sở Nội vụ được giao thực hiện Đề tài: "Hoàn thiện mô hình, cơ chế cung cấp dịch vụ công một cửa của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội". Mã số đề tài: 01X-10/01-2016-3, thuộc Chương trình: Quản lý kinh tế - xã hội (Mã số chương trình: 01X-10).

Đến nay, Thuyết minh Đề tài đã được Hội đồng khoa học thông qua. Dự kiến số lượng công chức Sở Nội vụ tham gia thành viên Đề tài không quá 15 người (hiện nay đã có 3 thành viên chính thức).

Đề nghị công chức Sở Nội vụ có nhu cầu tham gia thực hiện Đề tài nghiên cứu các nội dung trong Thuyết minh Đề tài, đề xuất nội dung sẽ tham gia, gửi kèm theo bản đề xuất nghiên cứu gồm các nội dung sau:

- Đề cương nội dung đăng ký viết (2-3 trang), trong đó nêu rõ các đề mục chính và dự kiến kết luận khoa học (Một nội dung hoàn chỉnh dài từ 15-20 trang).

- Danh sách tài liệu tham khảo, kèm theo bản in hoặc bản điện tử của tài liệu tham khảo được sử dụng.

- Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan (theo mẫu)

Mẫu lý lịch khoa học và Thuyết minh của Đề tài được đăng trên trang tin điện tử của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn. Đề xuất gửi về đ/c Lưu Kiếm Anh, Phó Chánh Thanh tra, Chủ nhiệm Đề tài trước ngày 08/7/2016./.

 

Tải Thuyết minh đề tài

Tải Lý lịch khoa học