Tin tức sự kiện

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III
Ngày đăng 06/04/2018 | 02:32  | View count: 5314

Ngày 2/4/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 430/QĐ-SNV về việc Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2017

Theo đó, Sở Nội vụ công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III thành phổ Hà Nội năm 2017 đối với 868 viên chức, như sau:

1. Số lượng đạt các điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III là 862 viên chức, trong đó:

Từ Y sĩ lên Bác sĩ hạng III: 89 viên chức;

Từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III: 518 viên chức; Từ Kỹ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III: 74 viên chức;

Từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III: 67 viên chức;

Từ Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III: 46 viên chức;

Từ Điều dưỡng hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Dược hạng IV lên Y tế công cộng hạng III: 68 viên chức.

2. Số lượng không đạt các điều kiện, tiêu chuẩn, không được thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III là 06 viên chức, trong đó:

Từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng ITT: 01 viên chức;

Từ Kỳ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạngdll: 04 viên chức;

Từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III: 01 viên chức.

Danh sách cụ thể tại 07 Phụ lục kèm theo

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III và xếp lương viên chức đạt các điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng theo đúng quy định của pháp luật./.

Tải Quyết định và phụ lục