TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

10 sở ngành, quận huyện dẫn đầu Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016
Ngày đăng 01/08/2017 | 10:19

Chiều 28/7, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy về cải cách hành chính (CCHC) và Công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của các Sở, cơ quan ngang Sở. Đây là năm đầu tiên Thành phố thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC đối với các cơ quan thuộc Thành phố.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố. Hội nghị có hơn 60 điểm cầu là UBND các quận, huyện, thị xã, các Sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong 7 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt và đạt được nhiều hiệu quả tích cực trong công tác CCHC. Cụ thể đã ban hành 22 Quyết định công bố TTHC. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là 1.839 (trong đó: Sở là 1.392 TTHC, cấp huyện là 298 TTHC, cấp xã là 149 TTHC)… Về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của 22 sở, cơ quan ngang sở (sau sắp xếp giảm 46 phòng; giảm 26 Trưởng phòng, 116 Phó Trưởng phòng); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm 121 đơn vị; Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%). Hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố thành 05 Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc Thành phố, 03 Ban Quản lý dự án duy tu trực thuộc Sở, 03 Ban Quản lý dự án giữ nguyên theo đặc thù và 30 Ban Quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã (giảm 29 đơn vị); hoàn thành sáp nhập 03 Quỹ (Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) thành 01 Quỹ để tập trung các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số CCHC (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an Thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư. Hà Nội trong nhóm 4 Thành phố có Chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Để đánh giá thực chất, khách quan về chỉ số CCHC các sở, ngành, quận, huyện năm 2016, Thành phố đã ban hành các chỉ số cụ thể để chấm điểm về CCHC và đây là công cụ, cách quản lý mới. Kết quả Chỉ số CCHC 2016 phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả thực tế của các sở, cơ quan ngang sở, các quận huyện, thị xã. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan đơn vị biết được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác cải cách hành chính, từ đó điều chỉnh, nâng cao chất lượng CCHC. Chỉ số CCHC với các sở, cơ quan ngang sở gồm 9 lĩnh vực, 36 tiêu chí, 103 tiêu chí thành phần, với các quận huyện  là 9 lĩnh vực, 39 tiêu chí, 119 tiêu chí thành phần. 10 sở, ngành, quận, huyện dẫn đầu về chỉ số CCHC năm 2016 gồm:

5 đơn vị dẫn đầu trong khối Sở và cơ quan tương đương Sở: Sở Tài chính (thứ nhất - 91,12 điểm); Sở Thông tin và Truyền thông (thứ hai - 89,13 điểm); Sở Nội vụ (thứ 3 - 88,26 điểm); Văn phòng UBND Thành phố (thứ tư - 88,13 điểm); Sở Kế hoạch và Đầu tư (thứ năm - 87,69 điểm).

5 đơn vị dẫn đầu trong khối quận, huyện: Long Biên (thứ nhất - 93,47 điểm); Hoàn Kiếm (thứ hai - 93, 41 điểm); Nam Từ Liêm (thứ 3 - 93,30 điểm); Bắc Từ Liêm (thứ tư - 89, 59 điểm); Thanh Xuân (thứ năm - 88, 88 điểm).

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Kết quả: 67,80% số người được hỏi hài lòng về nhóm dịch vụ hành chính trong lĩnh vực lao động việc làm; lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp là 84,41%; lĩnh vực người có công là 81,44%; lĩnh vực Bảo trợ xã hội là 73,89%.

Năm 2016 theo bảng xếp hạng chỉ số CCHC do Chính phủ công bố ngày 30/5/2017, Hà Nội có vị trí thứ 3.

Với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nội dung phương pháp xác định Chỉ số CCHC Sở Nội vụ được UBND Thành phố giao tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, điều chỉnh nhằm làm cho Chỉ số CCHC ngày càng thiết thực và sát với thực tế hơn. Phản ánh được những tác động tích cực của CCHC tới sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC 2016, Hà Nội sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí như sẽ đánh giá, chấm điểm thêm các đối tượng là Trưởng, phó phòng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã và đặc biệt là đội ngũ công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, tổ chức từ thành phố tới cơ sở.

Chỉ số CCHC các Sở và cơ quan ngang Sở

 

Chỉ số CCHC các quận, huyện, thị xã