TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Ngày đăng 10/01/2018 | 04:13

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 61/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Để có số liệu chính xác về số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức, viên chức báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, cồng chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý (số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2017), nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (bao gồm cả những người đứng đầu đơn vị sự nghiệp) năm 2017 theo biểu số 01.

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 02.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên năm 2017 theo biểu số 03.

Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 theo biểu số 04.

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 theo biểu số 05.

Danh sách lao động hợp đồng theo Nghị định 68, lao động hợp đồng theo định mức và lao động hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2017 theo biểu số 06.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ email: hovinhthanh sonv@hanoi.gov.vn.

Tải nội dung văn bản

Tải biểu mẫu