TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tài liệu phục vụ Hội thảo góp ý mẫu Báo cáo CCHC định kỳ đối với các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 06/04/2018 | 09:07

Tài liệu phục vụ Hội thảo ngày 13/4/2018 theo Giấy mời số 21/GM-SNV ngày 05/4/2018 của Sở Nội vụ Hà Nội

Tải Mẫu báo cáo file excel

Tải các tài liệu file pdf