Tin về CCHC

Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Ngày đăng 15/03/2018 | 11:46  | View count: 3101

Ngày 14/3/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 474/SNV-CCVC về việc nâng ngạch công chức năm 2018.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Thông báo đến công chức nội dung của Kế hoạch (kèm theo Công văn này), trong đó có đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch.

2. Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có (đối với tất cả các đơn vị, kể cả trường hợp không có nhu cầu đăng ký thi nâng ngạch; số liệu trích từ Báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 61/SNV-CCVC ngày 09/01/2018 của Sở Nội vụ) và đăng ký số lượng dự thi nâng ngạch theo Mẫu số 01.

3. Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức ở ngạch công chức hành chính đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn cử đi dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2018 theo Mẫu số 02.

Đề nghị sử  dụng Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, định dạng Text cho cột ngày tháng năm sinh trong các biểu mẫu.

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản theo yêu cầu trên về Sở Nội vụ (địa chỉ Email: tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 24/3/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

Tải Nội dung 474/SNC-CCVC và Kế hoạch thi nâng ngạch

Tải Biểu mẫu