VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Góp ý dự thảo Chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan ngang Sở; Chỉ số CCHC của UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 30/06/2017 | 11:02

Ngày 29/6/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1614/SNV-CCHC về việc góp ý dự thảo Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở; Chỉ số cải cách hành chính của UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ dự thảo Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở và cơ quan ngang Sở (gọi tắt là Chỉ số CCHC các Sở) và Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của UBND các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện) để thay thế Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020; đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nội dung xác định Chỉ số CCHC tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ và thực tế triển khai, theo dõi, đánh giá xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý nội dung trực tiếp vào Dự thảo và gửi về Sở Nội vụ (18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: phongCCHC_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 05/7/2017 để hoàn thiện, trình UBNDThành phố xem xét, ban hành.

Tải nội dung Dự thảo Chỉ số CCHC cấp huyện

Tải nội dung Dự thảo Chỉ số CCHC sở ngành