VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Góp ý Khung chỉ số Cải cách hành chính cấp xã lần 2
Ngày đăng 11/06/2018 | 08:58

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 7242/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội, Tổ Công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) đã dự thảo Khung Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan bằng văn bản và góp ý trực tiếp tại Hội thảo, Tổ Công tác đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Khung Chỉ số CCHC cấp xã.

Để hoàn thiện Khung Chỉ số CCHC cấp xã trước khi trình UBND Thành phố ban hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản (theo đề cương góp ý tại Phụ lục kèm theo)đối với dự thảoKhung Chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng Khung Chỉ số, Tổ công tác dự kiến sẽ thực hiện chấm thử nghiệm tại một số quận, huyện, thị xã trước khi hoàn thiện trình UBND Thành phố. Các đơn vị có nhu cầu tham gia chấm thử nghiệm, đề nghị gửi công văn về Sở Nội vụ để đăng ký.

Đề xuất tham gia thử nghiệm và góp ý gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính, email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 16/6/2018 để tổng hợp./.

Dự thảo Khung chỉ số CCHC cấp xã

Dự thảo Tiêu chí điều tra XHH

Đề cương góp ý