THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Bổ sung và điều chỉnh thời gian nộp báo cáo theo nội dung tại công văn số 265/SNV-ĐTBDTD ngày 12/02/2014 của Sở Nội vụ

Ngày đăng 19/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 1929
Ngày 18/02/2014, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhận được Quyết định số 101/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014, để tiếp tục thực...

Đề nghị báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2013

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 2719
Ngày 18/12/2013, Sở Nội vụ ban hành Công văn só 2976/SNV-ĐTBD về việc đề nghị báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2013

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Ngày đăng 24/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 1966
Ngày 23/12/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 3034/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Thống kê chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 06/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 2025
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp; các Tổng công ty thuộc UBND thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã...

Cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Ngày đăng 30/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 2593
Ngày 29/10/2013, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ) ban hành văn bản số 338/CCVTLT-QLVTLT về việc Cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  công tác văn thư, lưu...

Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (số được Thành phố giao) nghỉ hưu năm 2013 và năm 2014

Ngày đăng 09/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 2217
Để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố về công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (số được Thành phố giao) thuộc các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện,...

Hướng dẫn lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 28/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 3625
Thực hiện Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; các Quy định của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảng viên; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi...

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2013 và xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế năm 2014

Ngày đăng 13/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 3418
Ngày 02/8/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1642/SNV-QLSN về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2013 và xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế năm 2014

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức Sở Nội vụ

Ngày đăng 17/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 2200
Ngày 28/6/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1386/SNV-VP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức Sở Nội vụ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 12/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 9914
Ngày 12/6/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1240/QNV-QLSN về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập