Cán bộ công chức

Thông báo điểm phúc khảo thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày đăng 21/09/2018 | 03:25  | View count: 2544

Ngày 21/9/2018, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 2152/TB-HĐTTHVCHC về điểm phúc khảo thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Thực hiện các quy định của pháp luật về thi thăng hạng viên chức hành chính, Thường trực Hội đồng đã tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tổ chức chấm phúc khảo đúng quy định.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến viên chức thuộc đơn vị để biết./.

Tải kết quả phúc khảo